ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.02.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2046 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Т., редовно призована, явява се лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно.

           За ОТВЕТНИКа по ОСПОРВАНЕ – Директор на ЦАУ „Освобождение“ община Бургас, редовно призован, се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна Я.С.Т., редовно призован, явява се лично.

Заинтересованата страна С.Я.Т., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. В. с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът докладва, че в изпълнение на протоколно определение от предходно съдебно заседание с писмо от 21.12.2016 г. ответникът чрез процесуалния си представител е изпратил за прилагане по делото изисканите документи по опис, находящ се на л. 65 от делото.

Адв. В.: Запозната съм с документите. Моля да ги приемете, като правя следните възражения: в предходно съдебно заседание оспорих валидността на приложеното копие от скица № ТЦ-50/15.03.2013 г., находящо се на лист № 31 по делото, от което беше видно, че е извършена допълнителна редакция върху скицата и поискахме да бъде представена оригинала на тази скица. След представянето на оригинала установихме и Ви моля да обърнете внимание, че въпросната корекция е действителна, не е обозначен авторът й и по никакъв начин не кореспондира с останалите документи във връзка с проверката, извършена от Община Бургас. Това ми дава основание да оспоря валидността на тези документи по начина, по който документът е използван. Считаме, че основанията за постановяване на атакувания от нас отказ за продължаване срока на многократно издаваното до момента разрешение за поставяне на преместваем обект-павилион са некоректни. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. Д.: Моля да приемете представените от нас доказателства. Те са автентични, така както са се съдържали по преписката. Ще се ползваме от всичките. Не разбрах връзката на поставената редакция върху скицата по отношение на срока. Няма да ангажирам други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПриемА представените от ответника доказателства по опис, находящ се на л. 65 от делото.

 

Приключва събирането на доказателства;

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. В.: След запознаване с преписката потвърждавам съмнението си, изразено пред Вас, като основание за предприетото обжалване. То се потвърди от следните обстоятелства: жалбите, които се съдържат по преписките, предоставени от Община Бургас, не са обосновани с документи за собственост от самите жалбоподатели. Също така впоследствие тези жалби са оттеглени. Второ: липсата на конкретика в оспорения ИАА, което превръща акта в неоснователен и необоснован. По отношение на забележката, вписана в Констативния протокол от страна на комисията по никакъв начин не са дадени задължителни указания за съседите на процесния имот, върху който е поставен техния собствен павилион, за евентуално изместване на павилиона според това, че се накърнява интереса на съседите.

Моля за срок за писмени бележки.

 

юк. Д.: Считам, че издаденият в условия на обвързана компетентност ИАА е правилен и законосъобразен. На първо място жалбите от съседите са били потвърдени след тяхното оттегляне. Не е вярно, че липсва конкретика. Процесният обект е индивидуализиран, знае се в кой имот се намира. Органът не дава указания за преместване на преместваем обект съгласно заявление, подадено от самите жалбоподатели. Същият е бил ситуиран в центъра на имота по скица, която самите жалбоподатели са подали и органът, когато е издал първоначалното удостоверение го е издал за поставяне на обекта на мястото, подадено по скица. След извършената проверка, отразена в Констативен протокол № О-141/25.11.2014 г., е установено, че павилионът не е поставен на мястото, където е разрешено и това е част от причините за отказа. Моля за предоставяне на срок за изготвяне и представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на процесуалните представители на страните 10-дневен срок, считано от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: