ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 13.12.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети декември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2046 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Т., редовно призована, явява се лично и с адв. В., с представено по делото пълномощно.

           За ОТВЕТНИКа по ОСПОРВАНЕ – Директор на ЦАУ „Освобождение“ община Бургас, редовно призован, се явява юк. Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

Заинтересованата страна Я.С.Т., нередовно призован, явява се лично.

Заинтересованата страна С.Я.Т., нередовно призована, не се явява. За нея се явява адв. В. с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

Изявление на адв. В.: Действително към настоящия момент по делото липсват редовно връчени призовки на заинтересованите страни Я.С.Т. и С.Я.Т.. С оглед обстоятелството, че заинтересованата страна Я.С.Т.– съпруг на жалбоподателката Д.Г.Т.се явява лично в днешно съдебно заседание, а заинтересованата страна С.Я.Т. – дъщеря на жалбоподателката Д.Г.Т.изрично ме е упълномощила да я представлявам по настоящето дело считам, че следва да се приемат за редовно призовани. Двете заинтересовани страни са изявили желание съдебните книжа и документи да им бъдат връчвани чрез мен - адвокат В..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Г.Т.против отказ за поставяне на преместваем обект с № 94-01-3417/1/30.09.2016 г. на директора на дирекция ЦАУ „Освобождение“ община Бургас, с което на лицето е отказано издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект - павилион с площ от 13 кв. м. в частен имот, съставляващ УПИ I-86, кв. 6, находящ се на *****************

 

адвокат В.: Уважаеми господин председател, от името на жалбоподателката и представляваните от мен заинтересовани лица Ви моля да приемете, че поддържам жалбата с всички изнесени в нея основания включително с искането да приемете както представените към жалбата доказателства, така и да приемете и приобщите към доказателствения материал преписката от общината.

 Моля Ви с оглед отделянето на спорно от безспорно да приемете за сравнение оригинали спрямо копията, предоставени на съда. Освен това във връзка със спомената преписка на община Бургас Ви моля да имате предвид следното: оспорвам копието, представено от община Бургас на лист № 31, от скица на парцела и Ви моля да задължите община Бургас да представят в следващо съдебно заседание оригинала на тази скица с оглед обстоятелството, че върху нея на ръка е нанесена корекция, опорочаваща последиците от нейното използване по делото. Докато не бъде представен оригинала и не бъде съобразено кой е нанесъл тази корекция и при какви обстоятелства моля тя да не се взема предвид.

 Във връзка с представената жалба на лист № 32 от делото и снимков материал до лист № 34 Ви моля да задължите ответника да представи цялата преписка по съответната жалба, депозирана от Ж.Т.Д. до директора на отдел „ Контрол и строителство“.

Видно е, че тази жалба предхожда молбата на доверителката ми. Реално за продължаване срока на поставяне и използване на въпросния павилион и изходът от проверката на компетентните органи на община Бургас към момента не е известен и следва да бъде взет под предвид при Вашето произнасяне. С оглед декларацията на лист № 30 по делото, представляваща по същество съгласие с подпис на Н.К.М., Ви моля да приемете, че имаме новонастъпило обстоятелство във връзка с продажба на съответната идеална част от парцела, съответно ПИ, в който се намира този павилион и към момента. Предоставям оригинала на декларация-съгласие и на моите доверители, като текста на тази декларация-съгласие касае и въпросния преместваем обект.

Последно видно от съдържанията на самите разрешения от 2013 г. и 2010 г. съответно на лист № 8 и № 9 по делото по т.7 изрично община Бургас е предвидила цитирам: „Поставянето на преместваемия обект се извършва в едномесечен срок след издаване на разрешението за поставяне, документирано с констативен протокол, съставен от служители на отдел СКВЕНС и снимков материал. Тези документи – констативен протокол и снимков материал липсват от преписката. Моля да задължите ответника да ги представи, да представи цялата преписка от предходно издадените разрешения.

Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Не оспорвам съдържанието на представените към жалбата копия от документи, една част издадени от община Бургас. По отношение на оспорването на представената по делото скица и представянето на нейния оригинал по делото заявявам, че този документ представлява извадка от действащия план към съответния момент съгласно датата, поставена върху документа. Оригинал на този документ няма, оригиналът е самият план. Това е извадка, касаеща процесния имот и съответно находящите се в него сгради. Като практика в тези случай е оригиналът на този документ - извадка от план да се дава на този, който го е пожелал. В случая жалбоподателите трябва да притежават така поискания оригинал на скица и той трябва да е при тях. Иначе при настояване за представяне на такова доказателство може да се изготви нова скица.

По отношение на другите доказателствени искания считам, че представянето на други цели преписки по настоящето дело няма отношение по предмета му и не мисля, че това доказателствено искане следва да бъде уважено. Считам, че исканията за представяне на преписките по жалба на Ж.Т.Д. до директора на отдел “Контрол и строителство“, както и преписките по предходно издадените решения за поставяне на преместваем обект са неотносими към предмета на спора.

 Нямам доказателствени искания на този етап.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните доказателствени искания

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Задължава ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на оригинал екземпляр от скица № ТС-50 от 15.03.2013 г.,  издадена от община Бургас ТД „Освобождение“, а в случай на липса на такъв оригинал това обстоятелство да се удостовери писмено.

Задължава ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи информация относно извършена проверка, констатации, постановен административен акт или друга кореспонденция по повод депозираната от Ж.Т.Д. жалба до директора на отдел „ Контрол и строителство“.

Задължава ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на информация относно предходно постановените решения за поставяне на преместваем обект, както и преписките по тяхното постановяване в това число констативни протоколи за извършени проверки на място, снимков материал и други.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.02.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: