ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2046 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.В. не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощена.

За ответника - Началник на РУП Несебър не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от ответника с вх.№ 4200 от 05.05.2015г. В него е отбелязано, че преписката е изпратена на Окръжна прокуратура Бургас на 02.09.2014г. и не се намира в РУП Несебър.

 

Адвокат К.- С оглед да не забавям процеса, представям и моля да приемете обясненията на жалбоподателя, както и докладните записки във връзка със случая, като моля да приемете същите и приобщите към доказателствата по делото. Представям протокол от 15.04.2015г. на Районен съд- Бургас по НЧХД №183/2015г. с частен тъжител И.П. В. и подсъдимата Б. В., като видно от същия протокол същата е поднесла своите извинения на тъжителя В. и се е признала за виновна. Други доказателства няма да соча, считам че е изяснена фактическата обстановка. Оттеглям искането да бъдат изискани тези документи.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.01.2015г., с което е задължена ответната страна да представи заверени преписи от обясненията на жалбоподателя И.П.В., дадени на 30.07.2014г., 22.08.2014г. и 29.08.2014г.

ПРИЕМА докладна записка с рег.№7622/29.07.2014г. от И.В., обяснение от И.В. от 22.08.2014г., обяснение от Г. К. П. с рег.№27525/29.08.2014г., заповед с рег.№ З-7/10.01.2014г., докладна записка № М-1024/31.07.2014г., заповед № 1203/267/08.07.2014г., и протокол от НЧХ № 183/2015г. по описа на Бургаски районен съд.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата срещу атакуваната заповед на началника на РУП Несебър, с която на доверителя ми е наложено дисциплинарно наказание. В жалбата сме изброили подробни съображения за нейната незаконосъобразност, като моля съда да ми даде срок за писмени бележки и да ни присъди разноски, като сме представили документи за това.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: