ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2046 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.В. не се явява. За него се явява адвокат К..

За ответника - Началник на РУП Несебър не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от РУ „Полиция” Несебър с приложени към него материали от преписка № М-762/2014г. на ОД МВР Бургас и преписка № М 1024/2014г. на РУП- Несебър. В писмото е отразено, че оригиналът на преписка № М 762/2014 е изпратен на 02.09.2014г. в Окръжна прокуратура Бургас.

 

Адвокат К.- След като се запознах с постъпилите материали от ОД МВР Бургас, установих, че в същите не фигурират писмените обяснения на жалбоподателя от 30.07.2014г., от 22.08.2014г. и от 29.08.2014г., както сме посочили в предходното заседание. Считаме същите за относими и желаем да бъдат приобщени към настоящото дело за да може жалбоподателя да се ползва от тях с оглед защита на правата и интересите си. Предвид това, че преписката, която е била в Окръжна прокуратура Бургас, жалбоподателят не е бил уведомен официално от органите на прокуратурата, моля оригиналът на преписката да бъде посочена в преписката. Моля всички съобщения по делото да се изпращат на новия съдебен адрес- гр. Бургас, ул.Шейново № 19, ет.1, адвокат Г.К..

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не е приложена в цялост изисканата с определение от предходното с.з. преписка, намира искането на пълномощника на жалбоподателя за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ напомнително съобщение до РУ „Полиция” Несебър, да представи заверени преписи от обясненията на жалбоподателя И.П.В., дадени на 30.07.2014г., 22.08.2014г. и 29.08.2014г.

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение определението на съда ще бъде санкциониран.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: