ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2046 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.В. се явява лично и с адвокат К., надлежно упълномощена.

За ответника - Началник на РУП Несебър не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат К.- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на И.П.В. против заповед №189/25.09.2014г. за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение”, издадена от началника на РУП Несебър.

По делото е постъпило писмо от РУП Несебър с приложени към него документи, налични в преписката по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат К.- Поддържам подадената жалба срещу оспорения административен акт. Поддържам и доказателствените искания, направени в жалбата. Представените материали от преписка № М 762/2014г. не представляват пълната административна преписка по издаване на атакуваната заповед, като в нея липсват писмените обяснения, дадени от жалбоподателя на 30.07.2014г., 22.08.2014г. и на 29.08.2014г. Също така не е приложена преписка № М1024/2014г. по описа на РУП Несебър, която считаме, че има особено значение за разкриване на обективната истина и по служебна за мен информация по същата има постановен отказ на Районна прокуратура- Несебър за образуване на наказателно производство. Моля да бъдат изискани и приложени по делото липсващите доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства, представени от административния орган с писмо рег. №4730/03.11.2014г.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Районно управление „Полиция” Несебър да представи преписката по издаване на оспорения акт в цялост, в т.ч. посочените от пълномощника на жалбоподателя документи, а именно: писмени обяснения на И.П.В. от 30.07.2014г., 22.08.2014г. и на 29.08.2014г., както и преписка М1024/2014 по описа на РУП Несебър.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.04.2015г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: