Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      1773                                               16.10.2018 година                              гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд,        XIX-ти административен състав,

на четвърти октомври                         две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

              ЧЛЕНОВЕ : 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                2. ЯНА КОЛЕВА

 

при секретаря И. Л.

с участието на прокурора Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно наказателно административен характер дело № 2045  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на началник на група „АНД, ОПТП, Профилактика и ПОВ“ в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас против Решение № 965/05.07.2018г. постановено по НАХД № 2207/2018г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 18-0769-000675/17.04.2018г. на началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Бургас, с което на В.Ц. за нарушение на чл.103 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з. е лишен  от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150лв., за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв., както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.3 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв., като е посочено, че административното наказание „глоба“ се заменя с „обществено порицание“.

Съдебното решение се обжалва като постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяната на издаденото наказателно постановление, като възразява, че в същото изрично е отбелязано, че наложеното административно наказание „глоба“ е заменено с обществено порицание. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление.

Ответникът по касация – В.Д.Ц. ***,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява. По делото е представено писмено становище, в което са изложени доводи за законосъобразност на въззивното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е отменил наказателно постановление № 18-0769-000675/17.04.2018г. на началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Бургас, с което на В.Ц. за нарушение на чл.103 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 от с.з. е лишен  от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150лв., за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.2 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв., както и за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пред.3 от с.з. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. За да постанови решението си съдът е приел, че при издаване на наказателното постановление е допуснато нарушение на материалния закон, тъй като при определяне на наказанието, административнонаказващият орган не е приложил задължителната редукция за непълнолетни лица.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни. Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно допуснатите нарушения на материалния закон се споделят и от настоящия съдебен състав.

Съгласно разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, когато „едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват отделно за всяко едно от тях.“ Съобразявайки това правило административно-наказващият орган правилно е наложил наказания за всяко едно от нарушенията, но е допуснал нарушение при приложението на чл.15, ал.2 от ЗАНН. Съгласно разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗАНН по отношение на непълнолетните административното наказание „глоба“ се заменя с „обществено порицание“, което означава че всяко едно от определените наказания „глоба“ е следвало да бъде заменено с наказание „обществено порицание“, за да бъде наложено наказание за всяко едно от нарушенията. В нарушение на тази разпоредба административно-наказващият орган е определил едно наказание „обществено порицание“, с което е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като е нарушил и чл.18 от ЗАНН. Освен изложеното не е посочил правното основание за извършената замяна, което нарушава правата на жалбоподателя по отношение на принципа за законоустановеност на наказанието-чл.2, ал.1 от ЗАНН.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХIX състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 965/05.07.2018г. постановено по НАХД № 2207/2018г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.