Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       1860           от 26.10.2018г.,                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова         Членове: 1. Станимир Христов

       2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Христо К. като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 2043 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

 Образувано е по жалба Д.Н.Д. ***, с ЕГН **********, представляван от пълномощника адв. С.К., против решение № 956/04.07.2018г., постановено по НАХД №1455/2018г.  по описа на Районен съд- Бургас. В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен.

Ответникът по касационната жалба, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебното заседание. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура - Бургас намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на първата инстанция да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление №НП-381/19.02.2018г., издадено от заместник кмета на Община Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание, както следва: на основание чл. 183, ал.4, т.8 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на  чл. 98, ал.1, т.6 от ЗДвП.

За да постанови този резултат, Районен съд - Бургас е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че са налице обективните и субективните елементи от състава на нарушението и деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид.

Решението е правилно.

В нормата на  чл. 98, ал.1, т.6 от ЗДвП е установена забрана за престой и паркиране на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях. В случая управляваният от касатора лек автомобил "Опел", с рег. №А8081МР е бил паркиран в зоната на кръстовището, образувано между бул. "Демокрация" и ул. "Батак", в нарушение на тази забрана, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност за това нарушение. Тези обстоятелства са установени по несъмнен начин от събраните в производството пред районния съд гласни и писмени доказателства. В решението са изложени мотиви и в тях се съдържа отговор на въпросите има ли извършено деяние, извършено ли е то от наказаното лице, съставлява ли деянието нарушение и правната му квалификация. Ирелевантно е дали автомобилът е пречел на движението или не, както и дали е имало пътен знак, понеже забраната е безусловна. В случая АУАН е съставен въз основа на официален документ – протокол от 12.02.2018 г., който е съставен от лице пряко възприело извършеното нарушение. Същият е придружен и със снимков материал (4 бр. снимки). По същество е доказан състава на нарушението по  чл. 98, ал.1, т.6 от ЗДвП, като АУАН е изготвен въз основа на официален документ - протокол, а не в хипотезата на липса на очевидци. В тази връзка следва да се посочи, че протоколът е ясно свидетелство – официален писмен документ за извършеното нарушение, но не и за неговия автор. В конкретния случай обаче, касаторът не оспорва, че именно той е паркирал автомобила, като дори обяснява причината за това, а именно, за да отиде до болницата. Поради изложеното настоящият състав намира и авторството на деянието за надлежно установено и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора, като не се констатират твърдяните съществени процесуални нарушения.

Настоящият съдебен състав намира, че случаят не може да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН именно защото се касае за водач със значителен опит, като задължение на всеки български гражданин е да спазва правилата за движение по пътищата.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 956/04.07.2018 година, постановено по НАХД № 1455/2018 година по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                               2.