Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1648            05.10.2018 година                       гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд,          XXII-ри административен състав,

на двадесет и осми септември             две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

при секретаря М.В.

като разгледа докладваното от съдията Колева административно дело № 2042 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на „Бургас Бийч къмпани“ ЕООД, ЕИК-203824598, гр.Бургас, ул.“Александровска“ №98, ет.1 против заповед № РД-22-42/09.07.2018г. на зам.директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Бургас, с която на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (Наредба № 36), е потвърдено предписание №ДЗК-186/07.07.2018г. за спиране на дейност в обект – озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект: снек –бар „Феймъс“, находящ се в гр.Бургас, Атанасовска коса, част 1, за времето от 23.00 часа до 07.00 часа и на основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е спряна дейността в същия обект за времето от 23.00 часа до 07.00 часа.

В жалбата са наведени доводи, че заповедта е незаконосъобразна, издадена в противоречие с материалния закон с искане да бъде отменена. Жалбоподателят не се явява в съдебно заседание и не ангажира доказателства.

В съдебно заседание за ответника Зам.Директор на Регионална здравна инспекция Бургас представител на административния орган не се явява и не взема становище по жалбата. Представена е административно-наказателната преписка.

По делото са събрани писмени доказателства. По представените пред съда писмени доказателства няма оспорени такива по реда на чл. 193 и сл. от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.

Настоящият съдебен състав, като прецени събраните по делото доказателства във връзка с приложимия закон, административния акт - предмет на съдебен контрол, доводите и възраженията на страните, приема за установено от фактическа страна следното:

Във връзка с подадени жалби от граждани за повишени нива на шум от заведения, намиращи се в Морската градина на гр.Бургас е издадена Заповед № РД 15-272 от 04.07.2018г., с която е наредено на служители от РЗИ –Бургас да извършат проверка от 00,00ч на 07.07.2018г. до 04,00ч. на 07.07.2018г.

На 07.07.2018г., в 0,50ч. е извършена проверка от посочените в заповедта служители, съвместно с представители на Община Бургас и Първо РУМВР-Бургас на заведение снек-бар- „Феймъс“, находящо се в гр.Бургас, Атанасовска коса, част 1, стопанисвано от „Бургас Бийч къмпани“ ЕООД . За извършената проверка е съставен Констативен протокол № ДЗК 16-03 от 07.07.2018г., в който е посочено че заведението се озвучава от музикална уредба, обектът е изграден от лека конструкция, като страните са частично със стъкла, щори от плат, найлон с декоративна решетка, покривът не е от плътен материал, а от брезент. В резултат на тези констатации е направен извод, че заведението е от открит тип.

С изх. № ДЗК-187 от 07.07.2018г. е издадено предписание от Ж. Петрова-инспектор отдел ДЗК, Дирекция „Обществено здраве“, РЗИ Бургас, в което са посочени фактически основания, кореспондиращи с горепосочения констативен протокол, а именно заведението е от открит тип и озвучаването се извършва от музикална уредба. За нарушени нормативни актове са посочени: чл.31, ал.2 от ЗЗ и чл.16а, ал.2 от ЗЗШОС и е издадено следното  предписание: „Спирам дейността музикално озвучаване на снек-бар „Феймъс“-тип открит обект, след 23,00ч.. Да не се допуска озвучаване след 23,00ч. Срок: 30 мин. от момента на връчване на предписанието. “

 На същата дата е извършено измерване на нивата на шум в зона: пред сградата на Генералното консулство на Турция в България-гр.Бургас, пред бл.16 и бл.17, к-с „Лазур“, зона пред хотел „Парк“, зона пред снек –бар „Плей“, зона снек-бар „Феймъс“ и зона пред летен клуб „Сакса бийч“, при което е установено, че еквивалентните нива на шум в зона пред хотел „Парк“, зона пред снек –бар „Плей“, зона снек-бар „Феймъс“ и зона пред летен клуб „Сакса бийч“ не съответстват на изискванията на Наредба №6, ДВ бр.58/2006г.

В последствие е издадена процесната заповед № РД-22-42/09.07.2018г. на зам.директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Бургас, с която на основание чл.11, ал.4 от Наредба № 36 от 21.07.2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (Наредба № 36), е потвърдено предписание №ДЗК-186/07.07.2018г. за спиране на дейност в обект – озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект: снек –бар „Феймъс“, находящ се в гр.Бургас, Атанасовска коса, част 1, за времето от 23.00 часа до 07.00 часа и на основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) е спряна дейността в същия обект за времето от 23.00 часа до 07.00 часа.

При така установените факти, настоящият състав стигна до следните правни изводи:

По отношение на срока: Видно от Разписката на гърба на посочената заповед за дата на връчване на заповедта е посочена 10.07.2018г., след което е вписан свидетел на отказа да получи заповедта, който се е подписал, но не е отбелязано както обстоятелството, че е отказано връчването на заповедта, така и кой е отказал и в какво качество. По делото е приложен констативен протокол №ДЗК-07-20 от 10.07.2018г., от който е видно, че управителката на обекта-Л. *. Свирецова е отказала да получи заповедта. Вероятно административният орган е счел, че връчването не е редовно и е предприел ново връчване на процесната заповед с обратна разписка /л.28/. Видно от известието за доставяне (л.28) оспорваното решение е било връчено на жалбоподателя на 12.07.2018г., а жалбата е депозирана на 26.07.2018г., поради което съдът приема, че е подадена в срока по чл.32 ЗЗШОС вр. с чл. 149, ал.1 от АПК. Жалбата изхожда от адресата на решението, поради което съдът я приема за подадена от легитимирано лице, което има правен интерес, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Жалбата е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл. 149, ал. 1 от АПК при наличие на правен интерес от обжалването.

С настоящата заповед са засегнати правата и законните интереси на жалбоподателя, заповедта представлява властническо волеизявление на орган на държавната администрация и подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Оспорването е допустимо, като подадено срещу заповед № РД-22-42/09.07.2018г. на зам.директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Бургас. Оспореният административен акт представлява принудителна административна мярка и подлежи на оспорване по реда на АПК /чл.45 от ЗЗ/.

Разгледано по същество, оспорването е основателно и като такова следва да бъде уважено. След като е сезиран с оспорване, при служебния и цялостен съдебен контрол върху законосъобразността на обжалвания административен акт, съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът проверява най-напред неговата валидност. Това се налага, поради служебното начало в административния процес, съгласно принципа за това, възведен с нормата на чл. 9 от АПК. Разпоредбата на чл. 146 от АПК сочи основанията за оспорване на административните актове, които, ако са налице във всяка конкретна хипотеза, водят до незаконосъобразност на оспорения акт, а именно: липса на компетентност, неспазване на установената форма, съществено нарушение на административно производствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона. При преценка законосъобразността на оспорения административен акт, съдът съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК не се ограничава само с обсъждането на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК.

При така вменената на съда от закона служебна проверка за законосъобразност на оспорения акт по реда на чл. 168 от АПК, съдът приема следното:

Оспореният административен акт е издаден в изискуемата от закона писмена форма за валидност, при спазване изискването за форма, визирано в чл. 146, т.2 от АПК, като съдържа изискуемите по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК реквизити. Посочени са фактически и правни основания за издаването й.

По отношение на компетентността: Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал.1 от ЗЗШОС министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице може да спира дейности на локални източници на шум при нарушаване изискванията на този закон. По делото е представена Заповед РД-28-160 от 19.05.2011г. на министъра на здравеопазването, от която е видно, че д-р Г. Паздеров, директор на регионална здравна инспекция-Бургас е определен да налага принудителни административни мерки, посочени в чл.31, ал.1 от ЗЗШОС. Със Заповед № 15-276 от 09.07.2018г. директора на РЗИ-Бургас е допълнил своя предходна заповед № РД 15-36 от 11.01.2018г. като на основание чл.7, ал.1 и ал.4 от Устройствен правилник на РЗИ е включил в делегираните правомощия на зам.директор на РЗИ д-р В. Цанова следното правомощие: „Да осъществява правомощия съгласно чл.17 и чл.31, ал.1 от ЗЗШОС относно контрол върху шума в околната среда, причинен от локални източници на шум, по ред определен Закона за здравето.“ В съответствие с последната заповед зам. Директора на РЗИ-Бургас е издал заповедта предмет на настоящото дело. С оглед на изложеното съдът намира, че заповедта е издадена от некомпетентен орган, тъй като разпоредбата на чл.31, ал.1 от ЗЗШОС оправомощава министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице да издават заповеди на основание посочената разпоредба. Във втората хипотеза изрично е посочено, че упълномощаването следва да е от министъра и не е предвидена друга хипотеза, в която лицето на което са делегиране тези правомощия може да ги пределегира на друго лице. В посочения смисъл е ТР № 4 от 22.04.2004г на ВАС. 

Компетентността е нормативно призната способност на даден орган да издаде определен акт. Компетентността за издаване на административни актове може да произтича от закон или друг нормативен акт или чрез възлагане от друг орган, който притежава първоначална компетентност по силата на закон или друг нормативен акт за издаване на административен акт по определен кръг от въпроси, тоест така наречените случаите на законно упражняване на "чужда компетентност". В настоящия случай не е предвидена законова възможност правомощията които един орган е делегирал на друг, да бъда отново делегирани на следващ подчинен орган, поради което е налице заповед издадена от некомпетентен орган. Липсата на компетентност във всички случаи води до нищожност на административния акт и е отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 1 от АПК, тъй като издаденият акт от некомпетентен орган не може да породи правни последици и след като е установена от съда, оспореният административен акт следва да бъде обявен за нищожен на това основание.    

 

Предвид на изложеното, на основание чл. 172, ал.2 АПК, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА по жалба на „Бургас Бийч къмпани“ ЕООД, ЕИК-203824598, гр.Бургас, ул.“Александровска“ №98, ет.1 НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-22-42/09.07.2018г. на зам.директора на Регионална здравна инспекция (РЗИ)-Бургас.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му с касационна жалба.

 

Препис от решението да се връчи на страните по делото.

 

 

СЪДИЯ: