ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На двадесет и осми октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2042 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бургас Бийч къмпани“ ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника директор на РЗИ Бургас, редовно уведомен, не се явява представител. 

 

Съдът констатира, че по делото се съдържат заповед № РД 22-42/09.07.2018г. и заповед № № РД 22-43/09.07.2018г. на заместник-директор на Регионалната здравна инспекция Бургас, като първата касае обект снек-бар „Феймъс“, а втората снек-бар „Плей“.

Съдът счита, че производството по настоящото дело следва да бъде разделено, като по настоящото дело остане за разглеждане заповед № РД 22-42/09.07.2018г., а материалите, касаещи заповед № РД 22-43/09.07.2018г. следва да бъдат отделени в отделно производство, което да се докладва на Председателя на Административен съд Бургас за разпределение.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗДЕЛЯ производството по настоящото дело, като по административно дело № 2042/2018г. следва да се разгледа жалбата против заповед № РД 22-42/09.07.2018г. на заместник-директор на Регионалната здравна инспекция Бургас, а всички материали касаещи заповед № РД 22-43/09.07.2018г. следва да бъдат копирани и да бъде образувано ново производство.

ДА СЕ ДОКЛАДВАТ следните отделени материали:

1.Писмо с вх. № 55-0-Ж-152/29.06.2018 г. на Веселин Василев- Директор на Дирекция УКОРС при Община Бургас; 2.Заповед № РД 15-272/04.07.2018 г. на директора на РЗИ-Бургас за извършване на проверка; 3.Констативен протокол № ДЗК 07-10 от 07.07.2018 г. за проверка в снек- бар „Плей", намиращ се в гр.Бургас, „Атанасовска коса", част 1, ведно с фискален бон; 4.Предписание изх. № ДЗК-187/ 07.07.2018 г. на д-р А. К.- началник на отдел „Държавен здравен контрол", Дирекция „Обществено здраве" при РЗИ-Бургас; 5.Заповед № РД 22-43/09.07.2018 г. на директора на РЗИ-Бургас за спиране на дейност - озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект снек- бар „Плей"; 6. Констативен протокол № ДЗК 16-05 от 10.07.2018 г. за проверка в снек- бар „Плей"; 7.Известие за доставяне на Заповед № РД 22-43/09.07.2018 г. на директора на РЗИ- Бургас за спиране на дейност; 8.Сертификат за контрол № К-105/09.07.2018 г. на Орган за контрол от Вида А при РЗИ-Бургас; 9.Протокол за контрол на шум в околната среда № К-105 Ш/09.07.2018 г. на Орган за контрол от Вида А при РЗИ-Бургас; 10.Писмо с изх. № 55-00-Ж-152/18.07.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас до Кмета на Община Бургас; 11.Писмо с изх. № 55-00-Ж-152/18.07.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас до Генералния Консул на Република Турция; 12.Писмо с изх. № 55-00-Ж-152/18.07.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас до жалбоподателка- staanislaval@abv.bg. 13.Заповед № РД 15-36/11.01.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас за делегиране правомощия на д-р Вергиния Цанова- заместник- директор на РЗИ-Бургас; 14.Заповед № РД 15-276/09.07.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас за делегиране правомощия на д-р В. Ц.- заместник- директор на РЗИ-Бургас; 15.Заповед № РД-28-160/19.05.2011 г. на Министъра на здравеопазването; 16.Заповед № РД 16-65/ 12.07.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас за освобождаване от длъжност на д-р Вергиния Цанова- заместник- директор на РЗИ-Бургас; 17.Констативен протокол № ДЗК 07-32 от 14.07.2018 г. за проверка в снек- бар „Плей", намиращ се в гр.Бургас, „Атанасовска коса", част 1; 18.Констативен протокол № ДЗК 07-38 от 11.08.2018 г. за проверка в снек- бар „Плей", намиращ се в гр.Бургас, „Атанасовска коса", част 1; 19.Сертификат за контрол № К-137/14.08.2018 г. на Орган за контрол от Вида А при РЗИ-Бургас и 20. Протокол за контрол на шум в околната среда № К-137 Ш/14.08.2018 г. на Орган за контрол от вида А при РЗИ-Бургас, за образуване на производство и определяне на съдия-докладчик от председателя на Административен съд Бургас.

 

СЪДЪТ, предвид липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Бургас бийч къмпани“ ЕООД против заповед № РД 22-42/09.07.2018г. на заместник-директор на Регионалната здравна инспекция, с която е потвърдено предписание № ДЗК-186/07.07.2018г. за спиране на дейност в обект „Озвучаване на локален източник на шум на откритите площи на обект снек-бар „Феймъс“, Атанасовска коса, част 1, община Бургас, за времето от 23:00ч. до 07:00ч.и е спряна дейност в обект „Озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обекта.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът Докладва постъпилата административна преписка.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от управителя на жалбоподателя, в която е заявено че поради непредвидени обстоятелства не може да се яви в днешното съдебно заседание, не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие и е изложено становище по същество.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка и представените с писмо изх.№ 55-00-Ж-200/27.09.2018г. от ответника доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: