ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2042 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РИГО ИНВЕСТ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо от Кмета на Община Ямбол, съдържащо исканата от процесуалния представител на жалбоподателя информация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не възразявам писмото да бъде прието като доказателство. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страната, намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмо изх. № 2801-32134/30.05.2013 г., подписано от заместващ Кмета на Община Ямбол, и да приключи съдебното дирене, като даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо изх. № 2801-32134/30.05.2013 г., подписано от заместващ Кмета на Община Ямбол.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля уважаемият съд да постанови решене, с което да отхвърли жалбата като неоснователна и потвърди изцяло обжалвания ревизионен акт като законосъобразен.

От събраните по делото доказателства се установява, че за жалбоподателя не възниква право на данъчен кредит по процесните фактури във връзка с извършените СМР поради липса на доказателства за осъществяване на тези дейности именно от доставчика „Винд” ЕООД, каквото е изискването на закона.

Що се касае до фактура № 491/13.05.2010 г., считаме, че правилно органът по приходите е приел, че се дължи ДДС по тази фактура, тъй като в нея жалбоподателят е посочил данъка на отделен ред, т. е. самият той упражнявайки правото си на избор, е приел, че доставката е облагаема по смисъла на чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.

Подробни съображения са изложени в решението на Директора на дирекция ОДОП. Моля да ги вземете предвид при постановяване на Вашия съдебен акт. Моля, също така, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 715 лв.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: