ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,30.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2040 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 31 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Щ.В.П..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  постъпило заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Юрисконсулт Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

Щ.В.П. -  50 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.: Представил съм писмено заключение,  което поддържам.

Искам да внеса една поправка в едно от моите заключения. На втора страница, последен абзац съм написал, че към делото има приложени дневни отчети за процесните дати, които са нулеви.

След допълнителна справка със сервизния инженер на фирмата, която е произвела апарата, се оказа, че ако за даден период от време не се извършат дневни приключвания, то сумата от всички касови бонове за този период от време ще се натрупа за първия ден, за който се пусне дневен отчет.

Т.е., ако за датите от 6 до 9 юли 2016г не се пускат дневни отчети, но се пускат касови бонове и след това се пусне дневен отчет за дата примерно 10-ти, цялата сума от всички тези пускани касови бонове за този период ще се натрупат за дата 10-ти.

След това, ако в един по-късен период от време, както е в нашия случай, се направи справка за даден ден за оборота, за тази дата то справката ще съдържа нулеви стойности, независимо че може през ден да се пускат касови бонове.

Това е което искам да внеса като пояснение.

Оказа се, че единственият начин да се разбере дали са пускани касови бонове на тези процесни дати е да се изследва паметта на касовия апарат, т.нар КЛЕН.

Информацията в НАП ще бъде натрупана в деня, в който се направи този първи дневен отчет. Единственият начин да се разбере дали на даден ден е пускан касов бон е като се изследва паметта на касовия апарат.

 

Юрисконсулт Д.: Т.е. да разбирам, че това са стойности сумарно, а не за всяка продажба, която е извършена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

Това, че не се отчита ежедневно, не означава, че няма да се отчете целият оборот, той се натрупва и не се губи. Единствено се губи информацията в кои дни и колко оборот е направен.

 

Юрисконсулт Д.: Програмата, която е създадена не може да отчита субективния фактор дали този търговец е работил или не. Не изваждането на дневен финансов отчет се дължи на неговото административно нарушение, което той е извършил.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако днес не получи данни, програмата не знае дали търговецът е работил или не.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Имах въпрос, но вещото лице го изясни с пояснението, което даде в днешно съдебно заседание. 

 

Съдът намира, че заключението е изготвено компетентно и безпристрастно и следва да бъде приета експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице П..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на внесения депозит.

        

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Д.: Жалбата е неоснователна и моля да потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна.

Считаме, че са налице фактическите основания за издадената заповед за налагане на ПАМ, а именно, че е налице нарушение свързано със задължение  за ежедневно отчитане на оборотите от реализираните продажби, както и налице  правното основание, а именно чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС за налагането на тази мярка. Не са допуснати процесуални нарушения при издаването на заповедта.

Поради което моля за решение в тази насока, като изцяло потвърдите заповедта и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: