ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,25.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2040 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИЗИТ“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

 

Съдът ОТЛАГА делото за ПОВТОРНО повикване след края на насрочените за деня съдебни заседания.

 

         На поименното второ повикване в 14.15 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ИЗИТ“ ООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 11016 от 18.10.2017г. писмо, подписано директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, в което изразяват становище, че към настоящия момент на приходната администрация не е известна причина, която да обосновава някоя от предвидените законови хипотези във връзка с процедурата за отвод на съда.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

 

Юрисконсулт Д.: Няма да правя отвод на състава на съда. Вярвам в неговата обективност и безпристрастност.

Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

Представям като доказателство справка от регистъра за АУАН на ЦУ на НАП, от която е видно, че на жалбоподателя е съставен АУАН и издадено наказателно постановление по процесната проверка, за която е издадена оспорваната заповед.

На тази фирма са съставени три АУАН за всяка една проверка на 6, 9 и 10 юли и е съставен АУАН, че не са изведени дневни финансови отчети. Такова е изискването на Наредбата, че след всеки работен ден се изисква дневен отчет.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, както и представените днес от юрисконсулт Д. писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

С оглед изясняване на обстоятелствата по делото съдът намира, че следва да се призоват за разпит в съдебно заседание В.Ж.М. и Ф.В.Р. - служители на НАП, извършили процесната проверка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРИЗОВАТ по месторабота за следващото съдебно заседание свидетелите В.Ж.М. – инспектор по приходите в ТД на НАП-Бургас и Ф.В.Р. - инспектор по приходите в ТД на НАП-София.

 

 

ДА СЕ ИЗИСКА от ТД на НАП-Бургас до следващото съдебно заседание да изпрати заверени преписи от съставените актове за установяване на административно нарушения на жалбоподателя и издадени наказателни постановления, ако има такива по тях.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се призоват свидетелите В.М.и Ф.Р..

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: