ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми март                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2040 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИЗИТ“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 31 от делото.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Ф.В.Р., редовно уведомен.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт  Д.: Не възразявам да се даде ход на делото и да се разпита явилия се свидетел.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Ф.В.Р. – 31год, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство със страни по делото; ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетеля Р..

 

Разпит на свидетеля Р.:

СЪДЪТ към свидетеля Р.: Каква проверка извършихте на този обект и кога?

 Свидетелят Р.: На 6, 9 и 10 юли 2017г. с колежката М. - инспектор в ТД на НАП гр.Бургас извършихме наблюдение на обекта. Имахме работна карта и по нея извършваме проверките. Има такива проверки с наблюдение по няколко дни. Селекцията се прави по различни принципи, може би се прави сравнение с миналогодишни приходи.

 На третия ден излезна ми периода за минала година, минал месец и направихме съпоставка. Нямаше отпечатан дневен отчет от фискалното устройство и съставихме актове.

 

СЪДЪТ към свидетеля Р.: Фискалното устройство на обекта нали е свързано с НАП.

Свидетелят Р.: Да. Свързано е.

 

СЪДЪТ към свидетеля Р.: Съответно в ТД на НАП има сървър. От този сървър в реално време може ли да се установи, че примерно на тази дата не е изкаран дневен отчет от това фискално устройство?

Свидетелят Р.: Да. Би трябвало да може в реално време от сървъра на НАП да се установи, че на конкретна дата не е изваден дневен касов отчет. Касовият отчет като се отпечата, трябва да се залепи в касовата книга.

 

СЪДЪТ към свидетеля Р.: Това нарушение, че не е изкаран такъв касов отчет, може ли да се констатира при проверка в сървъра в София и какъв е смисълът на всяко едно устройство с този сървър?

Свидетелят Р.: Не мога да кажа.

Може да бъде видяна дейността на фирмата откакто има дейност. Може да връщаме години назад откакто е започнала работа фирмата до момента на проверката. Може да се провери.

 

Юрисконсулт Д.: Никой няма право да влиза и да работи в системата. Затова има работна карта и служителите работят по нея.

Свидетелят Р.: За нас е забранено да влизаме така в системата. Аз лично като служител на НАП не мога произволно да влизам в данните на която и да е фирма, трябва да имам заповед затова. Това го решават от отдел „Оперативни проверки“.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

С оглед указанията дадени ни от съда в предходно съдебно заседание заявявам, че преписката е представена в нейната цялост. Независимо от това отново представям протокол за извършена проверка на 10.07.2017г, отчети и различното е една справка за регистрираните данни от отчетите за един по-голям период от време 03.06.2016 –  04.08.2016г., като в част от колоните може да се установи както поредните номера, виждат се номерата на последните бонове, които са излезли за деня. И съпоставяйки тези два реда между 03. и 12.06.2016г. се установява, че издадените фискални бонове от фискалното устройство са с около 30-40 в повече за този ден отколкото следващата година.

Виждайки номерата на боновете се установява разлика от 66 бр. регистрирани продажби, но няма извадени дневни отчети. Те. Означава, че е имало продажби.

Практиката на жалбоподателя дори да няма продажби, той си вади нулеви отчети, което ме навежда на мисълта, че просто не е изваден отчета. Тази справка е извадена от сървъра на НАП.

 

Правейки справка в нашата система установих, че фирмата-жалбоподател е прехвърлена на друг собственик. След извършена проверка в търговския регистър установих, че фирмата е със сменен собственик и прехвърлянето е станало на 26.09.2017г. Представям справката от търговския регистър, от която се вижда, че е сменен както собственика, така и името и седалището на фирмата.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Д. писмени доказателства.

 

Съдът намира, че с оглед правилното решаване на делото следва да бъде назначено вещо лице компютърен специалист, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице компютърен специалист, който да даде заключение по какъв начин информацията въвеждана във фискалното устройство на обекта се предава и записва в сървъра на НАП - София, възможно ли е служител от НАП - София да проследи тази информация и да достигне до същите изводи, до които са стигнали проверяващите органи по време на извършената контролна проверка.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 100 лв. вносим от ответната страна в 2-седмичен срок считано от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, което да извърши експертизата съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ след внасяне на депозита.

 

 

 

 

Съдът намира, че с оглед на представените доказателства за промяна в седалището, собственика и наименованието на фирмата, следва да бъде извършена служебна справка в търговския регистър, която в момента не може да бъде извършена, поради което съдът по наведените доводи ще се произнесе в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.04.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: