ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми февруари                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2040 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИЗИТ“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 31 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ В.М., редовно уведомена, явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.В.Р., редовно уведомен, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв.А. – пълномощник на жалбоподателя, с която уведомява съда, че поради служебна ангажираност не му е възможно да се яви в днешно съдебно заседание; не възразява по хода на делото; изразява становище по същество.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от свидетеля Ф.В.Р., с която моли да не се дава ход на делото, поради невъзможността му да се яви в днешно съдебно заседание, поради служебна ангажираност –командировка до гр.Банско за срок от 28 дни, считано от 01.02.2018г. до 28.02.2018г. включително. Прилага заповед за командировка.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства описани в писмо изх.№ 213-707 от 21.11.2017г. на ТД на НАП гр.Бургас, находящо се на лист 46 от делото.

 

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

В.Ж.М. – 30год, българска гражданка, семейна, неосъждана, без родство със страни по делото; ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на свидетелката М..

 

Разпит на свидетеля М.:

 

Въпрос на СЪДА: Вие ли сте извършили проверката на обекта на фирмата на 10.07.2017г.?

Свидетелката М.: Да, аз и колегата Ф.Р. извършихме наблюдение на обекта на 10.07.2017г. за трети ден. Като първото наблюдение, т.е. първият ден беше на 06 юли, вторият ден на 09 юли и третият ден на 10.07.2017г.

Въпрос на СЪДА: Какво означава наблюдение на обекта?

Свидетелката М.: Това е физическо наблюдение чрез постоянно присъствие от инспектори по приходите в обекта, като се наблюдава процесът на работа,  издаване на фискални бонове, наличие на фискално устройство и т.н..

Въпрос на СЪДА: Къде е регламентирано това физическо наблюдение?

Свидетелката М.: Това е проверка. По принцип работим по работна карта на обекта изготвена от ТД на НАП – Бургас и на база работната карта се извършва наблюдение на обекта. В тази работна карта имаме три дни за наблюдение обекта и на третия ден правим проверката.

При наблюдение на обекта се правят съпоставки със същите дати от предходни години, в предходния ден от същия месец, предходна година и при самата съпоставка при извеждането на периодични отчети за посочените данни на 6, 9 и 10 юли се установи, че във фискалното устройство монтирано в обекта няма нулирани дневни финансови отчети за преди една година за дата 6 като отидохме и на дата 9 има изведен отчет за 2017г.  На 06.07.2017г. имаше изведен дневен финансов отчет и за 10 след наблюдението също. Това се записва в справка.

СЪДЪТ към свидетелката: Записали сте, че на 10 не е имало клиенти в обекта при започване на проверка. Издавани са касови бележки. Разчетената касова наличност от устройството е 0 лева и фактическата наличност е 0 лева. Но е записано - конфискувани 26 лева.

Свидетелката М.: При започване на проверката е това. След това дойдоха публични изпълнители, тъй като дружеството има образувано изпълнително дело, а те дойдоха след обед. Има разчетен оборот и  на база този разчетен оборот те изземват парите от касата. Това е оборот при започване на проверката – 0 лева.

СЪДЪТ към свидетелката: Какви бяха оборите на 6 и 9 юли? По делото има представен само пълен отчет, но за 2016г., а за 2017?

Свидетелката М.: Записала съм ги в справка, която не е приложена към протокола, тъй като съм установила нарушение за 2016г.

 СЪДЪТ към свидетелката: Доколко време назад връщате и правите проверка?

Свидетелката М.: В зависимост от това какво е посочено в работната карта за кой съответен период. 

СЪДЪТ към свидетелката: Може ли за повече от една година назад?

Свидетелката М. Да. Може и две години назад. В случая работим по работна карта на съответното дружество.

 По принцип се правят и свободни проверки, проверки с работна карта и проверки по сигнали. Имаме си ръководители на отдели и те ни възлагат задачите.

СЪДЪТ към свидетелката: Кой определя дали да бъде издадена работна карта и дали да бъде извършена свободна проверка?

 Свидетелката М.: Ако има работна карта, тя се определя от ръководителя на кой екип от отдела да се издаде съответната карта. Задачата се възлага от началника, дестинацията, в която се извършват проверките и дали са свободни.

 СЪДЪТ към свидетелката: Когато са свободни проверките, на какъв принцип решавате да проверявате?

Свидетелката М.: Като цяло това са търговски обекти. Ако ни кажат напътствие например обекти за цветя, фризьорски салони и козметика, наблягаме на тях. Но когато са свободни проверки, ние ги избираме обектите. Влизам в търговски обект, откъдето да си купя минерална вода и когато са свободни проверките, правим проверка. Това е един пример.

В настоящия случай констатирахме, че обектът работи, издават се касови бележки, но за същия период от предходната година няма изведени дневни финансови отчети.

Пълен отчет е нулев, означава, че не е приключен за съответния ден. В случая дневен финансов отчет. Когато няма направен запис, но има отчетени продажби, няма как да излезе, когато не е нулиран отчета, оборота.

Ако обектът не е работил, бил е затворен, по принцип трябва в касовата книга да се записва „неработен ден“. Ако е работил и не е имал нито един клиент, когато няма регистрирани продажби, могат да не извеждат такъв отчет, защото няма регистрирани продажби.

Мисля, че по делото не е налична преписката в цялост.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

Ако съдът прецени, че не е необходимо, ще представим отново цялата преписка.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване факти и обстоятелства по делото, следва да се разпита свидетелят Ф.Р., както и да се задължи административният орган да представи цялата преписка по издаването на процесната заповед, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи цялата преписка по издаването на оспорения административен акт, от която да е видно по какъв начин е процедирал жалбоподателят през процесния период.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.03.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Да се призове свидетелят Ф.Р..

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: