ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На шестнадесети март                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 203 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОР-2011” ЕООД, редовно призован, явява се законният представител на дружеството Д.Н.К. и представител по пълномощие – адвокат Е. – представя пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържаме жалбата. Да се приемат представените с преписката доказателства.

Моля да допуснете изготвянето на две експертиза – съдебно-лесотехническа и съдебно-икономическа, които да отговорят на въпроси, които съм  формулирал в писмена молба. Уточнявам, че отговор по въпрос № І.3. може да бъде даден и от вещото лице по съдебно-икономическата експертиза.

Моля да допуснете до разпит в режим на довеждане следните лица:  Д.И.М. – лесовъд в дружеството, което представлявам, и е Ю.М.А.. Това е лицето, което фигурира почти на вяска страница на ревизионния доклад, за което се твърди, че е пълномощник на дружествата, които са ни извършили услугите. Основната дейност, която сме извършили ние е с посредничеството на това лице.

Към момента нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение направените доказателствени искания от процесуалния представител на ответника за допускане на съдебно-лесотехническата експертиза, считам същата за неотносима.

По отношение на счетоводната експертиза, само искам да уточня, че по  втори въпрос: Извършени ли са последващи облагаеми доставки от страна на жалбоподателя с доставената стока по процесните  доставки?, тези последващи облагаеми доставки са изследвани в хода на ревизията, извършени са насрещни проверки на клиентите на дружеството-жалбоподател, не е спорно, че същият е издал фактури към горското дружество „Дъбрава”, т. е. налице са последващи облагаеми доставки. Органът по приходите не твърди, че такива няма, но твърди, че тези последващи облагаеми доставки са извършени от самия жалбоподател, не от лицата, посочени като негови доставчици.

По отношение на искането за разпит на свидетели, за лицето Ю.М.А. не възразявам да бъде разпитан. Моля само колегата да уточни лицето лесовъд какви факти ще установява, да се прецени дали неговите показания биха имали отношение към предмета на делото. Пак казвам, няма спор, че дружеството-жалбоподател е извършило такъв добив на дървесина, съответно участвал в търгове, съответно, че има назначено лице лесовъд, което действително е условие за участие в търгове. Самото дружество извършва дърводобив. Не оспорваме, че с тази дървесина са извършени последващи доставки.

АДВОКАТ Е.: По отношение на лесовъда  Д.И.М., това е лицето, което е организирало цялостната дейност и тъй като се оспорва реалността на доставките и ние няма как да докараме ромите, които са рязали, а категорично всеки ден Динко Манолов е общувал с тях, той е от първия до последния ден ангажиран със сечището.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да уважи искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-икономическа експертиза, като вещото лице дължи да даде отговор на въпросите, формулирани в т. І.3., ІІ.1. и ІІ.3. от депозираната по делото писмена молба.

Неоснователно е искането за допускане на съдебно-лесотехническа експертиза, която да даде отговор на въпросите спазени ли са нормативните разпоредби при добив на дървесина и какъв е технологичният ред за добив на дървесина, тъй като се касае до установяване на факти, неотносими към настоящия правен спор. Отделно от това, ответникът не оспорва, че през процесния период дружеството-жалбоподател е извършвало добив на дървесина и последващи облагаеми доставки с добитите количества.

Намира за основателно искането за събиране на гласни доказателства, поради което следва да допусне до разпит в качеството на свидетели лицата Д.И.М. и Ю.М.А., при режим на довеждане.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-лесотехническа експертиза.

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде отговор на въпросите, формулирани в т. І.3., ІІ.1. и ІІ.3. от днес депозираната по делото от адвокат Е. писмена молба.

За вещо лице НАЗНАЧАВА С.А..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 700 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели Д.И.М. и Ю.М.А., при режим на довеждане.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.06.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: