ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 203 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БОР 2011” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явяват се вещите  лица С.А. и инж. М.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещите лица, като снема самоличността им и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

С.В.А. – 53 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

М.С.Ж. – 65 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА А. И ИНЖ. Ж.: Предупредени сме за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещаваме да дадем вярно и безпристрастно заключение. Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

АДВОКАТ Е.: Въпрос към вещото лице инж. Ж.: На стр. 3 от заключението сте посочили едно съчетание от думи, което казва така: „само в кубични метри”. Когато се сече и се прибира дървесината, в каква мерна единица се прибира, каква е обичайната мерна единица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ж.: Обикновено за отчетни данни се ползват плътните кубически метри, имам предвид счетоводното отчитане. Когато се издава позволително за сеч, пак се издава за плътни кубически метри. Когато дървесината е на временен склад се измерва в пространствени кубически метри, но се превръща с коефициент за плътност в плътни кубически метри. С приемо-предавателния протокол се извършва това превръщане – мери се в пространствени кубически метри, но се превръща с коефициент в плътни кубически метри.

В приемо-предавателния протокол трябва да бъдат отразени и в двете мерни единици, но задължително трябва да е превърнато в плътни кубически метри, като в самия протокол би следвало да бъде отразен коефициент за плътност. В процесните протоколи има приложен такъв коефициент и превръщане от пространствени кубически метри в плътни кубически метри.

АДВОКАТ Е.: Това беше за 2013 г., а за 2014 г. сте записали, че количеството като цифри е вярно, но не е прецизирана мерна единица. Как да го разбираме?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: За 2014 г. по счетоводни данни не са прецизирани кубическите метри, т. е. не става ясно дали са плътни или пространствени, посочено е само кубичен метър, без да бъде уточнено дали е плътен или пространствен. В приемо-предавателните протоколи количеството е посочено веднъж в тон и веднъж в плътен кубически метър. По счетоводни данни, имам предвид  количествата, които са заприходени в група 303 – Добита дървесина по видове, там имаме посочване само на кубичен метър.

ВЪПРОС НА СЪДА: Има ли съвпадение между цифрите в приемо-предавателния протокол и тези в сметка 303 – Добита дървесина по видове?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има такова съвпадение на цифрите, посочени в приемо-предавателните протоколи, където е уточнена мерната единица и тези, отразени в група 303, в която не е доуточнен видът на кубичния метър и сме направили още една съпоставка на л. 3 от заключението между изсеченото количество и приемо-предавателните протоколи и разликата е пренебрежимо малка – 75 плътни кубически метри. Съвпадат количествата на Югоизточно държавно предприятие, ДГС „Тунджа“ – гр. Ямбол и ДЛС – гр. Тополовград  с това, което е посочено в приемо-предавателните протоколи.

АДВОКАТ Е.: Г-н Ж., бихте ли казали в таблицата, която сте изготвили като приложение в заключението, това количество, което е предадено на възложителите – Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, ДГС „Тунджа“ – гр. Ямбол и ДЛС – гр. Тополовград дали съответстват на количествата, които подизпълнителите „Фууд кетъринг 2013“ ЕООД и „Мета транс 2014“ ЕООД са предоставили на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ж.: Количествата съответстват. Останало е съвсем малко количество в навременен склад, неизвозени, но е пак в рамките на допустимото, защото има коефициенти на слягане, които ако се вземат под внимание до 10% плюс-минус е позволено.

Количеството получено от жалбоподателя от подизпълнителите му, съответства на това, което жалбоподателят е предал и съответно е получено от възложителите Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, ДГС „Тунджа“ – гр. Ямбол и ДЛС – гр. Тополовград. Единствено при жалбоподателя на временен склад са останали 15,08 плътни кубически метра, които не са извозени, но ако се приложи  коефициент на слягане, би могло да се приеме, че това количество е пренебрежимо малко.

АДВОКАТ Е.: Нямам други въпроси към вещите лица.

Ю.СКОНСУЛТ М.: На стр. 2 от заключението сте посочили в две части количествата по приемо-предавателните протоколи и количествата, които са по данни от горските стопанства. Може ли да кажете каква е причината в различните количества за 2013 г. и 2014 г., които сте посочили?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. пояснява фактите, изложени в Констативно-съобразителната част на заключението, въпрос №  І.3.: Отчетният период, през който горските стопанства извършват отчитане на дървесината, е различен и застъпва половината от едната календарна години и половината от другата, в резултат на което има разминаване в периодите и по тази причина се получават различни цифри. Като се съберат 2013 г. и 2014 г. се получава общо получена дървесина.

Ю.СКОНСУЛТ М.: По какъв начин извършвате превръщането на пространствени кубически метри в плътни и плътни кубически метри в тонове?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ж.: Пространствените кубически метри се превръщат в плътни кубически метри с коефициент според методика за превръщане на пространствени кубически метри в плътни кубически метри. Коефициентът, който се използва, е различен за различните фигури, предвид начина, по който се подреждат дърветата след сечта, защо е възможно да бъдат подредени кръстосани, възможно е да бъдат подредени надлъжно, плътно. Има различни форми на подреждане на дърветата. Коефициентът варира от 0,6 до 0,8.

Ю.СКОНСУЛТ М.: Бихте ли обяснили колко тежи един пространствен кубик от въпросната дървесина?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ж.: Различно и въпреки, че нямам зададен такъв въпрос, аз си направих труда да изчисля и един пространствен кубик е 962 кг.

Ю.СКОНСУЛТ М.: На стр. 1 от Приложение № 1, на ред 5 отдолу нагоре, какво представлява това число?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това представлява сбор на количествата по протокол. Мерна единица срещу това число не е посочена по причина, че ако забелязвате в предната колона, където пише „мерна единица“ мерните единици са различни – някои са в куб. метър, а други в тонове и поради тази причина е посочено като сбор, срещу което няма мерна единица. Количествата са преобразувани на всеки ред така, както са посочени в тон и в куб. метър, всички в плътен кубичен метър за всеки ред поотделно, като обобщението е посочено на л. 2 от заключението.

На л. 3 е количеството заприходена дървесина по счетоводни данни и това количество е в тонове и куб. метри така, както е по протоколи.

Ю.СКОНСУЛТ М.: На стр. 3 са описани целулоза и дърва за огрев в куб. метри и числото е същото – 5116,703.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е количеството заприходена дървесина по счетоводни данни така, както жалбоподателят го е направил, а това, което е посочено в Приложение № 1 е така, както е посочено по протоколи. До сега обяснявахме, че няма съвпадение на мерни единици по протоколи, по счетоводни данни и по справки и това беше целта на експертизата да превърнем количествата в една мерна единица.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Ж.: Горските стопанства обикновено тези мерни единици малко ги разбъркват, защото един тон някога може да бъде 1 плътен куб. метър, в други случаи, ако например е изсъхнала дървесината, няма да излезе толкова и кубическият метър ще бъде по-малък от тона.

Ю.СКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

Оспорвам така представеното заключение, начина на изчисление и превръщане на мерните единици. Смятам, че сметките не са правилни.

АДВОКАТ Е.: Нямам възражения да се приеме заключението на вещото лице, не го оспорвам. Компетентно, ясно и точно е изпълнена задачата, която сме поставили.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, като отчита и обстоятелството, че възражението на пълномощника на ответника е немотивирано. Твърди се неправилност на изчисленията, без да се посочи в какво конкретно се състои тази неправилност, още повече че вещото лице изрично посочи приложимост на специфична методика при изчисление на количества с различни мерни единици.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещите лица С.А. и инж. М.Ж..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева за всеки един от тях, като по 350 лева да се внесат от внесения депозит, остатъкът от 100 лева следва да бъде внесен от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, в противен случай ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Ю.СКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата.

Моля да ми присъдите разноските, съгласно списък по чл. 80 плюс присъдената днес сума за вещите лица, която ще внесем в 7-дневен срок, и адвокатски хонорар.

Ще представя подробни писмени бележки.

 

Ю.СКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили и в решението на Директора на дирекция ОДОП, както и ще изложа допълнителни такива в писмени бележки, които ще представя в даден от Вас срок.

Моля да ми присъдите и юрисконсултско възнаграждение в размер на 2843 лева.

 

АДВОКАТ Е.: Оспорвам искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Считам, че такова не следва да се присъжда в такъв размер. Юрисконсултът е назначен на тази длъжност и получава трудово възнаграждение за това.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 10-дневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: