ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети декември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 203 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „БОР 2011” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява Юрисконсулт Т., редовно упълномощена.

 

Явяват се вещите  лица С.А. и инж. М.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е представено заключение на комплексната счетоводна и техническа експертиза на дата 12.12.2016 г., което е извън законния срок за представяне на заключение по делото.

 

СТРАНИТЕ: Възразяваме да бъде изслушано заключението в днешно съдебно заседание, тъй като не сме се запознали с него.

 

АДВОКАТ Е.: Водим допуснатия до разпит свидетел.

 

Предвид възраженията на страните експертизата не следва да бъде изслушана в днешно съдебно заседание.

Съдът следва да проведе разпит на допуснатия в качеството на свидетел Ю.М.А., който се явява в днешно съдебно заседание, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Ю.М.А., като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Ю.М.А. – 65 години, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без дела и родство със страните.

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

АДВОКАТ Е.: Бихте ли разказали кой сте, откъде сте, с каква работа се занимавате?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: От гр. Сунгурларе съм.

Д.К. правеше договори с горското стопанство. Аз работех с Д.К. във фирмата му, правихме сеч. Бях приемач. Аз работех във фирма „Мета Транс 2014“ ЕООД, имах генерално пълномощно. „Мета Транс 2014“ ЕООД имаше сключен договор с „Бор 2011“ ЕООД. „Мета Транс 2014“ ЕООД трябваше да извършва сечта и да предава изсечената дървесина на дружеството „Бор 2011“ ЕООД. Във фирмата „Мета Транс 2014“ ЕООД приемах изсечената дървесина. От името на „Мета Транс 2014“ ЕООД аз предавах изсечената дървесина на Д.К.. Димитър ми плащаше в брой предадена дървесина на месец или на седмица. Подписвахме протоколи, че нашата фирма е нарязала дървата и ги е предала. Върху тези протоколи плащаше. Сумите получавах аз и после се разплащах с работниците, които извършваха сечта.

АДВОКАТ Е.: Как организирахте тези работници?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Работниците бяха от ромски произход. Нямахме сключени договори, а и те не искаха да сключват такива, защото получаваха помощи от Социално подпомагане. Те работеха със собствени инструменти. Каруците, конете бяха техни, с които извозваха изсечения материал. Правеха ги на кубици и така ги предавахме.

АДВОКАТ Е.: Кой казваше къде, в кой участък да сечете?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Д.К. идваше в началото на седмицата да ни посочи къде да сечем и после в края на седмицата идваше да провери къде сме отсекли.

АДВОКАТ Е.: Имаше ли лесничей, който да пломбира сечта?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Идваше един човек, но не мога да кажа откъде беше. Той проверяваше да не би да закачим странично нещо, което да не влиза в участъка, който е определен за сечене.

АДВОКАТ Е.: Как изчислявахте изсечената дървесина?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Дървесината я предавахме като я изчислявахме в куб. метри.

АДВОКАТ Е.: Освен протокол, други документи съставяхте ли? Фактури издавахте ли?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не мога да си спомня. Фактури издавахме накрая. Д.К. казваше на какъв етап от сечта за количеството изсечено да бъде издавана фактура и ние издавахме такава.

АДВОКАТ Е.: Как отчитахте тези фактури?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Счетоводителят ми отчиташе фактурите.

АДВОКАТ Е.: С кои фирми извършвахте сечта?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: „Мета Транс 2014“ ЕООД и „Фууд Кетъринг 2013“ ЕООД от гр. Сунгурларе – това е другата фирма. „Мета Транс 2014“ ЕООД е варненска фирма.

АДВОКАТ Е.: В другата фирма и там ли бяха работниците без трудов договор?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Да. И за тази фирма „Фууд Кетъринг 2013“ ЕООД  бях с генерално пълномощно. Работата и на „Фууд Кетъринг 2013“  ЕООД беше организирана по същия начин като на „Мета Транс 2014“ ЕООД.

АДВОКАТ Е.: Нямам други въпроси към свидетеля.

Ю.СКОНСУЛТ Т.: Кой присъства физически на сечището от представляваните от Вас дружества, за да наглежда работниците?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Аз присъствах на сечището по време на сечта и по време на приемане и предаване на дървесината.

Ю.СКОНСУЛТ Т.: Колко време продължи работата?

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Доста време, кажи речи година, шест месеца.

Ю.СКОНСУЛТ Т.: Разпитан сте като свидетел по досъдебно производство№ ЗМ-4/2015 г. по описа на ОД на МВР – гр. Бургас. В протокола за разпит на свидетел (л.361 от делото) са записани факти, различни от съобщените от Вас в днешно съдебно заседание. Моля да уточните кога сте казал истината.

 

СЪДЪТ прочете на свидетеля показанията, които същият е дал пред разследващ полицай С. А. на 14.04.2015 г. по досъдебно производство №  ЗМ-4/2015 г. по опис на ОД на МВР – гр. Бургас, в които показания се съдържат факти, коренно различни от съобщените от свидетеля в днешно съдебно заседание. В тази връзка свидетелят заяви:

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Вярно е това, което казвам сега пред Вас. Когато съм давал показания пред полицая, бях болен. До сега съм прекарал четири инсулта. Първият е от 2000 година. Не мога да си спомня кога са били другите инсулти. Забравих коя година съм бил на сечището и кога съм работил в тези фирми.

 

СЪДЪТ, с оглед констатираните противоречия в свидетелските показания, дадени в днешно съдебно заседание и тези по горепосоченото досъдебно производство и с оглед обстоятелството, че и в двата случая свидетелят е бил предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, намира, че препис от протокола заедно с копие от протокол за разпит на свидетел, намиращ се на л. 361-363 от делото, следва да се изпратят на Районна прокуратура – гр. Бургас, по компетентност, с оглед наличие на данни за престъпление по чл. 290 от НК.

Предвид липсата на други доказателствени искания към момента и с оглед необходимостта от изслушване заключението на вещите лица, делото следва да се отложи за друга дата, затова съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Препис от протокола заедно с копие от протокол за разпит на свидетел, намиращ се на л. 361-363 от делото, да се ИЗПРАТЯТ на Районна прокуратура – гр. Бургас, по компетентност, с оглед наличие на данни за престъпление по чл. 290 от НК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещите лица А. и Ж. са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: