ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На осми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 203 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОР-2011” ЕООД, редовно уведомен, явява се законният представител на дружеството Д.Н.К. и представител по пълномощие адвокат Е., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена от днес.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице С.А., в която същата сочи, че не е в състояние да отговори на поставените въпроси сама, предвид спецификата на задачите, като счита, че в обхвата на експертизата следва да бъде включен специалист лесоинженер.

 

По молбата съдът намира, че следва да допусне разширяване обхвата на експертиза, предвид необходимостта за отговора на поставените задачи да бъдат използвани и специални знания на лесоинженер. В тази връзка следва да бъде увеличен определеният депозит за възнаграждение на вещото лице, като жалбоподателят внесе допълнително 100 лева за това.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА разширяване обхвата на назначената съдебно-счетоводна експертиза, като включва в състава й и специалист лесоинженер.

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение в размер на 100 лева, което да бъде внесено от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

РАЗПОРЕЖДА да се изпрати писмо до Директора на Регионална дирекция по горите Бургас, който в 7-дневен срок от получаване на съобщението да посочи специалист лесоинженер за назначаване като вещо лице по делото.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия в качеството на свидетел Д.И.М., като СНЕМА самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

Д.И.М. – 62 години, български гражданин, неосъждан, без родство с управителя на дружеството, работи в дружеството-жалбоподател на длъжност инженер по горско стопанство, без дела с ответника.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 НК. Обещавам за говоря истината.

АДВОКАТ Е.: Бихте ли казали дружеството с какво се занимава? Вие като инженер в дружеството с какво се занимавате? Как се осъществява дейността, която извършвате?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Работя като специалист в дружеството-жалбоподател, понеже имам издаден лиценз от Агенцията по горите за частна лесовъдска практика. По професия съм инженер по горско стопанство. Във фирмата имам трудови правоотношения. В това дружество работя от две години. Аз съм специалистът, който осъществява връзката и отговорността за лесовъдската дейност в дружеството.

Основният предмет на дейността е дърводобив.

Схемата, по която се работи – Държавно горско стопанство (ДГС) обявява търг за извършване услугата „сеч на дървесината“. На този търг управителят на фирмата участва и получава тръжна документация. Спечелват търга и след това започваме. Издава се позволително на мое име. Дървесината за сеч е предварително маркирана, в тръжната документация е описано.

Аз следя за дисциплината на сеч. Високи пъни дали са маркирани, съответно всяко дърво трябва да има контролна марка, количеството дървесина, която е добита. Тази дървесина се издава с приемо-предавателен протокол, който аз го подписвам или собственикът на фирмата и от друга страна се подписва от горското стопанство, което е собственикът на дървесината и на гората. Добитият материал предаваме на горското стопанство.

Мерните единици, с които се работи в горското стопанство, са пространствени или плътни кубични метри. Когато са дърва за огрев, се предават в пространствени кубици. Когато е едра строителна дървесина – трупи, те се предават в плътни кубици. Коефициентът на превръщане от пространствен в плътен кубик е 0,46, или почти два кубика пространствени се равняват на почти един плътен кубик.

Когато предаваме, в приемо-предавателните протоколи отразяваме и предназначението на дървесината, която сме отсекли и предаваме.

След предаването,  дървесината става тяхна собственост. Фирмата наема работници за извършване на дейността, но това е труден отрасъл, извозва се с каруци и се сече с бензинови резачки. Пресечната точка са малцинствата – циганите. Каруца, кон и бензинова резачка имат само циганите. На тях се плащат в брой парите, които са за сечта, затова фирмата търси подизпълнител, който организира работниците, изпраща ги на тази фирма. Те работят и за да документира фирмата, че е заплатила на този подизпълнител, издава фактура.

АДВОКАТ Е.: Познавате ли работниците, работили последните две години?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не мога да ги познавам, защото текучеството е голямо. Подизпълнителят се определя от района, в който трябва да се извърши сечта.

АДВОКАТ Е.: Познавате ли лицето Ю. А.?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам го, да. Той е подизпълнител. Той наема работниците и където има сечища, той ги изпраща там. Познавам го като подизпълнител на фирма „БОР-2011“ ЕООД.

АДВОКАТ Е.: Има ли назначени дървосекачи или други работници?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Понякога назначават, защото самата работа е кампанийна. Когато има търг, има сечища, има работа и се назначават работници.

АДВОКАТ Е.: А каква е работата на този подизпълнител? Казахте, че той  доставя работниците. Каква е неговата работа, имате ли наблюдения?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Той намира работниците, които биха могли да свършат работата, и ги доставя на обекта, защото ако фирмата се занимава с работниците пряко, имат практика искат авансово парите и след това бягат и после не могат да ги намерят.

АДВОКАТ Е.: Кой ги контролира тези работници по сечта?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: На сечището управителят и аз, това сме хората, които контролираме за дисциплината на сечта.

АДВОКАТ Е.: Фирмата участва ли в извозването на дървесината?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Дървесината се извозва с каруци до временен склад.

АДВОКАТ Е.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Докато е извършвана сеч от работниците, наети от Ю. А., той присъстваше ли на сечището?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Не.

Ю.СКОНСУЛТ Т.: В какъв случай сте го виждали?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: С управителя, с работниците когато има плащане. За контрол не присъства всеки ден.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Имената на дружествата „Фууд Кетъринг – 2013“ ЕООД и „Мета Транс – 2014“ ЕООД говорят ли Ви нещо и познавате ли Ю. А. като представляващ на тези две фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ М.: На „Мета Транс – 2014“ ЕООД знам, че Ю. А. е представител.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед необходимостта да бъде извършена допуснатата експертиза, делото следва да бъде отложено за друга дата, като бъде дадена възможност на жалбоподателя за ангажиране на други доказателства по спора.

По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призоват вещите лица.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: