О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№: 369                                   09.02.2015г.                                   гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд Бургас                                                                                        VІІ състав

На девети февруари                                                              две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

  Председател:Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 203 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.4 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба от С.Н.Г., ЕГН-**********,***.***, против решение №94-01-226/2/12.01.2015г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ (МПДТР) към Община Бургас, в частта с която е оставена без разглеждане като просрочена жалбата й срещу Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ006473/05.09.2014г.

В жалбата е уточнено, че не се оспорва решение №94-01-226/2/12.01.2015г. в останалата му част, с която е отменен АУЗД с който са установени дължими от С.Н.Г. публични общински вземания – данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци (ТБО), в частта преди данъчен период 2005г. Твърди се в жалбата, че в отменителния диспозитив на АУЗД погрешно е записан друг акт - № АУ006470, а видно от обстоятелствената част на решението се касае за АУЗД № АУ006473. Направено е искане за отмяна на атакуваното решение в оспорената част и решаване на спора по същество с цялостна отмяна на оспорения АУЗД.

Административен съд Бургас в настоящия си състав, като прецени доводите на страните във връзка със събраните по делото доказателства, намира от фактическа страна следното:

С АУЗД № АУ006473/05.09.2014г. издаден от главен експерт в Дирекция МПДТР при Община Бургас, в тежест на жалбоподателката са установени задължения за дължим данък върху недвижимите имоти за периода 2005г.-2014г., както и дължима ТБО за същия период, в общ размер на 5`039,09 лева, от които главница 3`112,97 лева и лихва за просрочие 1`926,12 лева. В обстоятелствената част на акта е посочено, че лицето А. Р. Г., починала на 04.10.1998г., е била ползвател на 1/2 ид.част от имота за който са начислени дължимите вземания, находящ се в гр.Бургас, ул.Софроний № 23. След нейната смърт на осн. чл.11 и чл.64 от ЗМДТ, задължен да плаща местните данъци и такси  за тази 1/2 ид.част от имота е бил другият негов ползвател – Н. Г. Г., баща на жалбоподателката, починал на 31.07.2014г. С.Н.Г. на осн. чл.5, ал.1 от Закона за наследството, е наследник на 1/3 ид.част от наследството на последния, в това число и задълженията му по ЗМДТ.

За връчването на така постановения АУЗД са направени два опита от общински служители, но видно от събраните по делото доказателства, същият не е връчен на лицето – на л.22 и л.24 са представени два констативни протокола, от които се установява, че С.Г. не е намерена на адреса си на 16.10.2014г. в 16:45ч. и на 11.11.2014г. в 13:20ч. За да реализира връчването, административният орган е приложил процедурата предвидена в чл.32 от ДОПК, което се установява от съобщение № 6473/14.11.2014г. по чл.32 от ДОПК до Г., поставено на 14.11.2014г. и свалено на 01.12.2014г. Съобщението е публикувано и на интернет страницата на Община Бургас на 14.11.2014г. (л.30). Направен е опит и за уведомяване по пощата, видно от представения недоставен пощенски плик с клеймо от 20.11.2014г., върнат с отбелязване - непотърсен.

С покана № ПДП009164/16.02.2014г. за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, органът по приходите е дал на жалбоподателката Г. възможност за доброволно изпълнение на задължението в 7-дневен срок от получаването на същата. Видно от известието за доставка на л.18, поканата е връчена на 18.12.2014г.

Г. сезирала директора на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, с подадена една жалба вх.№ 94-01-226 от 06.01.2015г., както срещу процесния АУЗД № АУ006473/05.09.2014г., така й срещу АУЗД № АУ006470/05.09.2014г.

Във връзка с така подадената жалба, с решение №94-01-226/2/12.01.2015г., директорът на Дирекция МПДТР при Община Бургас е оставил без разглеждане жалбата против АУЗД в частта за задълженията след 2005г. В мотивите си е приел, че жалбата е просрочена, но въпреки това е счел, че задълженията от преди 2005г. са погасени по давност на осн. чл.171 от ДОПК, поради което е отменил АУЗД в тази му част

С.Г. обжалва пред Административен съд Бургас това решение, в частта в която жалбата й срещу АУЗД е била оставена без разглеждане и именно то е предмет на настоящото производство.

 

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

Оспорената част от решение №94-01-226/2/12.01.2015г. на директора на Дирекция МПДТР при Община Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазването на административнопроцесуалните правила и в съответствие с материалния закон.

Изрично в АУЗД № АУ006473/05.09.2014г. е посочено, че на основание чл.107, ал.4 от ДОПК във връзка с чл.4, ал.5 от ЗМДТ, актът може да се обжалва в 14 дневен срок от получаването му пред директора на Дирекция МПДТР при Община Бургас. Съдът счита, че административният орган е спазил нормативноустановената процедура за връчването на акта по реда на чл.32 от ДОПК, поради което същият следва да се счита за връчен на жалбоподателката на 01.12.2014г. Правилно решаващият орган е приел, че Г. е имала право да подаде жалба срещу АУЗД най-късно до 15.12.2014г., а същата е сторила това едва на 06.01.2015г.

В този смисъл напълно законосъобразен е изводът на административния орган, че жалбата е просрочена и като такава следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното и на основание чл.147, ал.3 от ДОПК, Административен съд Бургас, VІІ-ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Г., ЕГН-**********,***.***, против решение №94-01-226/2/12.01.2015г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас, в частта с която е оставена без разглеждане като просрочена жалбата й срещу Акт за установяване на задължения по декларация № АУ006473/05.09.2014г.

На основание §2 от ДР на ДОПК във връзка с чл.88, ал.3 АПК определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ: