ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети юли                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 203 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Е.Д.Д. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат А..

За ответника- началник група в сектор „ПП” при ОД МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат А.- Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо с рег.№22914/2014г. от ОД МВР Варна, сектор „Пътна полиция”, с приложено към него наказателно постановление №4279/26.06.2010 г., в изпълнение определението на съда от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат А.- По четири от наказателните постановления, след като извършихме проверка по делото, моят доверител твърди, че това не са неговите подписи върху наказателните постановления. В тази връзка желаем да бъде назначена съдебно-графична експертиза за наша сметка, която да изследва дали подписите в НП №4768/2011г., на НП №7109/2011г., НП № 1648/2011г. и НП №6207/2009г. са положени от него.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от пълномощника на жалбоподателя оспорване на подписа, положен в наказателните постановления, приложени по делото, намира направеното искане за допускане на експертиза за основателно. Следва да бъде прието и представеното от ОДМВР- Варна наказателно постановление. Доколкото оспорените наказателни постановления са приети в с.з. на 08.04.2014 г. съдът счита, че оспорването не е направено в законоустановения срок, поради което не са налице основания за откриване на производство по чл. 193 от ГПК. Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА наказателно постановление № 4279/26.06.2010 г. на ОДМВР- Варна.

ДОПУСКА извършването на съдебно-графическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената от адвокат А. в днешното съдебно заседание задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Щ.Н..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 120 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.10.2014г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: