Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Бургас, №486/04.03.2013г.

 

 

 

В    ИМЕТО    Н А    НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на първи март две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                               СЪДИЯ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№203 по описа на Административен съд-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.294 - чл.298 АПК. 

Жалбоподателят ЕТ „Голям Дервент-71-Т.И.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, представляван от Т.И. И. е оспорил покана за доброволно изпълнение на заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско, изразяващо се в премахване на обекти: „навес” с размери 9,88м/10.00м, изграден върху съществуваща сграда представляваща „Автоспирка и заведение за хранене – закусвалня”, находяща се в ПИ с идентификатор № 58356.503.337 по КК на гр. Приморско – площадно пространство на гр. Приморско и „навес” с размери 5,90м/3,20м, обективирана в писмо с изх.№ 68-Г-2/14.01.2013г. на кмета на Община Приморско. В поканата се съдържа предупреждение, че на 17.01.2013г. общината ще пристъпи към принудително изпълнение на заповедта.

В жалбата се твърди, че изпълнението на процесната заповед ще причини на жалбоподателя имуществени вреди в особено големи размери – 550 000 лв. Твърди се още, че за обектите подлежащи на премахване, съгласно заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско има издадени строителни книжа. В допълнително уточнително заявление е посочено, че против решението на АСБ, с което е отхвърлена жалбата на ЕТ „Голям Дервент-71-Т.И.” насочена срещу заповед № 243/30.03.2012г. е образувано производство по искане за отмяна на съдебният акт, по реда на чл.239 от АПК.

Органът по изпълнението – кметът на Община Приморско, с изпращане на преписката, не е взел становище по жалбата против действия по изпълнението.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства от фактическа страна намира следното:

Със заповед № 243/30.03.2012 год. на кмета на Община Приморско, на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ, кметът на Община Приморско е разпоредил жалбоподателят да премахне преместваеми обекти: „навес” с размери 9,88м/10.00м, изграден върху съществуваща сграда представляваща „Автоспирка и заведение за хранене – закусвалня”, находяща се в ПИ с идентификатор № 58356.503.337 по КК на гр. Приморско – площадно пространство на гр. Приморско и „навес” с размери 5,90м/3,20м, поставени в чужд имот без правно основание, без разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ. Заповедта е била оспорена по съдебен ред. С решение №1693/17.10.2012г. постановено по адм.д. № 978/2012г., Административен съд – Бургас е отхвърлил жалбата. Решението на съда на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ е окончателно.

На 11.01.2013г., комисия на Община Приморско е установила (л.14), че заповедта за премахване на процесните обекти не е изпълнена доброволно.

С писмо № 68-Г-2/14.01.2013 г. (л.13), получено от жалбоподателя на 15.01.2013г., кметът Община Приморско е уведомил едноличния търговец, че на 17.01.2013г. общината ще пристъпи към принудително изпълнение на заповед № 243/30.03.2012г.

На 17.01.2013г., комисия на Община Приморско, назначена със задача да започне работа по принудителното премахване на преместваемите обекти, е установила (л.12), че същите все още не са премахнати доброволно.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Производството по настоящата жалба се развива по реда на раздел VI от глава ХVII на дял V от АПК - "Обжалване на действията на органа по изпълнението". Жалбата е подадена от активно легитимирано лице по чл.295 АПК, Т.И. И., в качеството на едноличен търговец „Голям Дервент-71-Т.И.”, като страна в производството, длъжник по изпълнението по смисъла на чл.274, тъй като именно тя е лицето, посочено в изпълнителното основание заповед № 243/30.03.2012 год. на кмета на Община Приморско.

Жалбата е подадена в предвидения в чл.296 АПК седемдневен срок. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.294 от АПК на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението. Тази защита е както срещу недопустимостта на самото изпълнение, поради липса на изпълнително основание, така и срещу порочно изпълнение или неизпълнение на процесуални задължения на органа по изпълнението. Предмет на защита са както волеизявленията на органа по изпълнението по допустимостта или движението на изпълнителното производство, така и фактически действия, с които той осъществява процесуалните си правомощия. 

В оспореният акт на органа по изпълнението е посочено изпълнителното основание и начина на изпълнение.  Заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско е влязла в сила, съгласно окончателното решение на Административен съд Бургас по адм. д. № 978/12г. В самата заповед, на жалбоподателя е даден 14 дневен срок за изпълнение, който срок с оглед последвалото оспорване, следва да започне да тече от момента на произнасяне на окончателният съдебен акт. Даденият със заповедта 14 дневен срок за доброволно изпълнение е изтекъл много преди получаване на акта, предмет на настоящото дело, като видно от представената административна преписка, заповедта не е била изпълнена.

Съгласно чл.268, т.1 от АПК, влязлата в сила заповед е изпълнително основание.

При наличие на изпълнително основание, задължение на органа по изпълнението е да започне изпълнително производство, в конкретния случай с изпращане на процесното писмо с предупреждение за пристъпване към принудително изпълнение. Това действие на органа по изпълнението е законосъобразно и няма основания за отмяната му. Действието е законосъобразно и по отношение на адресата. Видно е от влязлата в сила заповед за премахване, че адресат на задължението за премахване на обектите е лицето, което ги е поставило.

Възраженията посочени в жалбата първоначално касаят законосъобразността на заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско, която не е предмет на настоящият спор и в този смисъл възраженията са неотносими. Дали заповедта е законосъобразна или противоречи на закона е въпрос, който е разрешен с влязъл в сила съдебен акт - решение №1693/17.10.2012г. по адм.д. № 978/2012г. на Административен съд – Бургас и не може да бъде пререшаван. Обстоятелството, че против това решение е подадена молба за отмяна по реда на чл.239 от АПК не променя факта, че заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско подлежи на изпълнение. В случай, че решението на съда бъде отменено по този ред, а в последствие и заповедта, жалбоподателят може да поиска да бъде обезщетен по реда на ЗОДОВ.

По изложените съображения, при съобразяване на наведените пороци в жалбата и при цялостна проверка за валидност, настоящият състав приема, че атакуваното действие на органа по изпълнението е законосъобразно. Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл.298 от АПК, Административен съд - Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И. И. в качеството й на ЕТ „Голям Дервент-71-Т.И.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. ***, против действие на органа по изпълнението – кмета на Община Приморско, изразяващо се в предупреждение за принудително изпълнение на влязла в сила заповед № 243/30.03.2012г. на кмета на Община Приморско, обективирано в писмо с изх.№ 68-Г-2/14.01.2013г.

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.

Препис от решението, на основание чл.138 от АПК, да се изпрати на страните.

 

 

                                                               Съдия: