Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 23.03.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и четвърти февруари две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АТАНАС ВЪЛКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 203 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от С.Р.К., с ЕГН **********,***,  против решение № 2226 на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4328 по описа на БРС за 2010г., с което е изменено наказателно постановление № 8438/14.07.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед № 742/24.03.2010 г. на кмета на Община Бургас, като е намален размера на глобата, наложена на касатора с наказателното постановление от 500 лв. на 81 лв.

Касаторът, оспорва решението на районния съд като недопустимо и неправилно, тъй като намира измененото с него наказателно постановление за незаконосъобразно. Предвид обстоятелството, че е използвал собствената си туристическа каравана за жилищни нужди, факт, безспорно установен в хода на делото, касаторът счита, че административнонаказващият орган неправилно я е квалифицирал като търговски преместваем обект, поставен без съответното разрешение за това по смисъла на  НПОТДОДЕГОТОБ, приета с решение  на Общински съвет Бургас. По тези съображения моли съда да отмени оспореното решение и вместо него да постанови друго, с което да отмени изцяло наказателно постановление № 8438/14.07.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед № 742/24.03.2010 г. на кмета на Община Бургас. Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не ангажира нови доказателства.

Ответникът, редовно уведомен, не се явява и представлява в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и пледира решението на първоинстанционния съд, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

 Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Предмет на оспорване в първоинстанционното производство по делото е било наказателно постановление № НП-8438/14.07.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, упълномощен със заповед № 742/24.03.2010 г. на кмета на Община Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.4, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ, на основание чл.21 и чл.19, предл. първо от същата наредба, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. Наказателното постановление е издадено въз основа на АУАН № 0005214/02.07.2010г., съставен от старши специалист при Община Бургас на С.Р.К. *** преместваем обект – каравана в зелените площи, без разрешение, издадено по реда на НПОТДОДЕГОТОБ, деяние установено при извършена проверка на 2.07.2010г. и квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл.4, ал.1 от наредбата.

За да постанови оспореното решение, районният съд е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в АУАН и в наказателното постановление. Достигнал е до извода, че с деянието си С. Расатев К. е нарушил чл.4 от НПОТДОДЕГОТОБ, за което правилно бил санкциониран на основание чл. 21 от същата наредба. Счел е, че  размерът на наказанието, наложено на нарушителя е завишен и несъобразен с неговото имотно състояние и семейно положение, поради което го е намалил от 500 лв. на 81 лева.

Така постановеното решение е валидно и допустимо, но неправилно.

На първо място, то е постановено при неизяснена фактическа обстановка и при неправилно тълкуване и приложение на чл.4, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОЛ. В административното производство по установяване на извършеното нарушение и издаване на наказателното постановление не е изследван въпросът за какви нужди касаторът е използвал караваната. Твърдения, че тя е била използвана за търговски или други обслужващи дейности по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ и по смисъла на чл. 2 , ал. 2 от  НПОТДОДЕГОТОЛ, не се съдържат нито в АУАН, нито в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Такива не се установяват и от свидетелските показания на разпитания в първоинстанционното производство актосъставител по АУАН. Доводи в тази насока не са наведени, а и доказателства не са ангажирани от административнонаказващия орган нито в първоинстанционното, нито в касационното производство по делото. Предвид това по делото не е установено по безспорен начин, че караваната, използвана от касатора, е била преместваем обект по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ и по смисъла на чл.2 , ал.2 от  НПОТДОДЕГОТОЛ, както и че извършеното от него деяние е съставомерно по чл.4 от НПОТДОДЕГОТОБ. Предвид това неправилно районният съд е потвърдил наказателното постановление, приемайки за доказано по категоричен начин, че касаторът, разполагайки караваната в зелените площи на квартал Ветрен без разрешение за поставяне на преместваем обект, е извършил нарушение на чл.4 от НПОТДОДЕГОТОБ.  

Отделно, в диспозитива на първоинстанционното решение не е описан действителният номер на потвърденото наказателно постановление – НП-8438, а е посочен друг номер 18438/010, без  отбелязване на точната дата на издаване, име и длъжност на неговия издател. Това нарушение е от категорията на съществените процесуални нарушения, тъй като е ограничено правото на защита на лицето, сочено като нарушител в наказателното постановление.

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за основателна. Оспореното решение на БРС е постановено в нарушение на закона, поради което същото следва да бъде отменено, ведно с обжалваното пред него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 2226 на Районен съд – гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4328 по описа на БРС за 2010г., и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-8438/14.07.2010г. на зам.кмета на Община Бургас, с което на С.Р.К. ***, за нарушение на чл.4, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОЛ е наложена глоба в размер на 500 лв. на основание чл.21 и чл.19, предл. първо от същата наредба.

Решението е окончателно.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:   1./        

                           

                                 2/