Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 8 май  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети април, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                         Ю.Р.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 203/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – А.А.Г. обжалва Решение №71/19.12.2008 г., постановено по НАХД №53/2008 г. на Районен съд – гр. Поморие. С решението е потвърдено Наказателно постановление №654/15.07.2008 г. на Началника на РПУ – гр. Поморие, с което на касатора е наложено наказание на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП – глоба в размер на 800 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 15 месеца и отнемане на 12 контролни точки за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП.

В съдебно заседание касаторът поддържа подадената жалба.

Ответникът по касационната жалба не взема становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

В касационната жалба като основен аргумент, обосноваващ твърдението за незаконосъобразност на първоинстанционния съдебен акт, по същество се сочи допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което се изразява в неправилна преценка от страна на съда на събраните по делото доказателства и тяхното едностранчиво кредитиране.

Настоящият съдебен състав намира, че при постановяване на обжалваното съдебно решение съдът не е допуснал нито едно от касационните основания, визирани в чл. 348 НПК.

Правилно е установена фактическата обстановка по делото и е прието, че касаторът в настоящото производство е автор на нарушението, за което е санкциониран, както и че наложеното му наказание е съобразено с разпоредбите на закона и индивидуализиращите белези, както на нарушителя, така и на извършеното от него нарушение.

Следва да се отбележи, че първоинстанционният съд подробно е коментирал събраните в хода на съдебното дирене доказателства и е приел, че в хода и на административнонаказателното производство са събрани достатъчно такива, които да обосноват последващите действия на административнонаказващия орган. Както пред първоинстанционния съд, така и пред настоящата инстанция нарушителят Г. твърди, че на свидетелката К.Е. е указвано въздействие, за да даде показания в негова вреда. По делото обаче не са ангажирани никакви доказателства, от които дори да възникне съмнение за оказване натиск върху тази свидетелка.

Енчева в показанията си подкрепя тезата на проверяващите служители на РПУ, че Г. е управлявал моторното превозно средство и след като е забелязал, че патрулната полицейска кола прави обратен завой и се приближава към тях, е предложил на Е. да сменят местата си, като тя седне на мястото на водача.

Няма спор също така, че при извършената проверка служителите на РПУ са предложили на Г. да бъде изпробван с техническо средство и са издали талон – направление за медицинско изследване на наличие на алкохол в кръвта. Тези проби А.Г. е отказал да извърши, като с това си действие е осъществил и състава на нарушението, за което е санкциониран.

По изложените съображения съдът намира, че не са налице основания за отмяна на съдебното решение, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №71/19.12.2008 г., постановено по НАХД №53/2008 г. на Районен съд – гр. Поморие, с което е потвърдено Наказателно постановление №654/15.07.2008 г. на Началника на РПУ – гр. Поморие, с което на А.А.Г. е наложено наказание на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП – глоба в размер на 800 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 15 месеца и отнемане на 12 контролни точки за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП.

 

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                     ………………………………………