ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2039 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НИК ТРЕЙД 2014“ ЕООД, редовно призован, не се явява и не се представлява. Съдът докладва постъпила молба с вх. № 11054/19.10.2017 г. от жалбоподателя по делото, с която изразяват мнение, че не възразяват делото да се гледа в тяхно отсъствие. В същата молба прилагат 4 броя фактури за закупена стока за магазина им на стойност 419,02 лева общо и то за стока, действително заявена предходния ден и доставена на датата след проверката, когато е установена сумата от 425,99 лева в касата им. Няма да сочат други доказателства и молят молбата им да бъде уважена.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „НИК ТРЕЙД 2014“ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление: *****, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-202-0264854/20.07.2017г. на директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на търговски обект – супермаркет “Фамилия”, находящ се в с. *****, стопанисван от жалбоподателя и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл. 186, ал.1, т.1, б “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и чл.187, ал.1 от ЗДДС

Докладва постъпилата административна преписка.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и молбата с вх. № 11054/19.10.2017 г. от жалбоподателя по делото, ведно с приложенията към нея.

 

Съдът взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: