ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2039 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 12:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Царево, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К. с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас, РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.С., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЛЕОНИК” ООД, редовно уведомена, се явява управителят Л.Н..

 

Явява се вещото лице арх. А.-Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

В.В.А.-Д. – ** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение. Представила съм писмено такова, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси. Подробно е заключението, да се приеме.

АДВОКАТ Н.: Аз също нямам въпроси.

Г-Н Н.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Първо искам да попитам какво означава „организирано паркиране” и има ли някъде легално тълкуване на „организирано паркиране”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: До момента не съм срещала в нормативна  уредба определение за термина „организирано паркиране”. Този термин е установен в проектантската практика и касае  паркиране непосредствено един зад друг и един до друг на определен брой автомобили, предвид някакво ограничено място, така че при излизане от тази площадка за паркиране, това може да стане организирано, т. е. първо се изважда последно паркираната кола, след това тази пред нея и т. н. По такъв начин са организирани паркоместата към значителна част от кооперациите в големите градове, особено в централна градска част. Обикновено на домоуправителя се оставят ключове на автомобилите и те се разбират помежду си.

Тази сграда, за която е издадено процесното разрешение за строеж, тя де факто ще се построява в УПИ, в което вече има изградена една сграда с една южна фасада, оформена като калкан и новата сграда ще се залепи за тази съществуваща калканна стена, но заварената и новопредвидената сгради са в едно общо УПИ.

Аз в проекта не видях предвидени и отразени паркоместа, дори по начина, по който считам, че би могло да бъде извършено такова предвиждане, с оглед параметрите на имота.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Опитвате се да определяте устройствена зона за съответния имот. Това не се ли определя с подробния устройствен план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.:*** ми бе представен застроителният план на гр. Царево, одобрен през 1986 г. Към настоящия момент за тази територия няма последващи устройствени разработки, включително не ми бе представено и изискващото се след влизане в сила на ЗУТ зониране, където изрично да бъде  конкретизирано спрямо ЗТСУ и ЗУТ каква зона е дадена територия. При тази справка в разговора със служителите от общинска администрация ми бе заявено, че принципно тази прилежаща територия – първите квартали от главната централна улица, те ги приемат като такава зона, наречена „смесена централна”, защото нямат нов план, съществуващият е от 1986 година.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Съгласно §5, т.8 (цитира), като отворим извадката, която сте приложили за имота, виждам че попада основно в зона с преобладаващо жилищно предназначение. Вашето мнение какво е? Дали в заключението сте цитирали това, което общинска администрация са приели, или е Ваше мнение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Това, което общинска администрация при справката коментираха като аргумент, не противоречи и на текстовете по Глава Десета от Наредба № 7, в която чл.36 (цитира). По този начин принципно се приемат в градовете за централните градски части, за които няма изрично процедиран подробен устройствен план по реда на ЗУТ, че имотите, които са в непосредствена близост около главната улица, се приема, че в тях може да се допусне застрояване при параметри, характерни за смесена централна зона.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Пишете, че в проекта е предвидено 30% озеленяване. Това, ако бъде реализирано, което е задължително извън зоната за контролирано паркиране, ще попадне ли в нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не съм имала такъв въпрос, но според мен част от него ще попадне в зоната, която аз смятам за зона за организирано паркиране.

Тъй като проектът за озеленяване, част „Паркоустройство и озеленяване” фиксира само частта от имота, в която ще бъде нова сграда, затова не съм изследвала детайлно колко спрямо имота и спрямо тези паркоместа ще бъде необходимо за осигуряване на 30 % озеленяване, но в наредбата на Общински съвет Царево пише, че в случаите, в които се ползват перфорирани бетонови блокчета на тревна фуга за паркиране се смята, че те съответстват на 50 %, ако  100% от паркинга е с такива блокчета.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Има ли предвидено такова озеленяване с перфорирани бетонови блокчета?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не. Проектът фиксира само частта от УПИ, в който ще бъде новопредвидената сграда. Тъй като озеленяването по нормативни документи се постига както на ниво терен, така и на ниво тераси, покриви и т.н., то ще може да бъде постигнато за целия имот. Предвиденото 30 % озеленяване считам с оглед многообразието на техническите възможности за реализирането му, че би могло да бъде изпълнено в предвидения с проекта обем, без да бъде засегната площта, която считам, че може да бъде използвана за организирано паркиране. Тези възможни като местоположение паркоместа, ако бъдат изградени с такива бетонови блокчета, половината ще се смятат за озеленяване. При евентуален недостиг, този недостиг може да се осигури нормативно, но това, което казвам, би следвало да бъде предмет на специален проект, т. е. всички тези неща трябва да бъдат предвидени, включително такава част би следвало да бъде предвидена и в настоящия проект.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси. Частично възразявам на експертизата, а именно досежно определяне на устройствената зона, като представям извадка от Наредба № 2, в подкрепа на това, за сведение. Считам, че при определяне на устройствената зона не е съблюдавана т. 8, § 5 от ЗУТ, както и чл. 112 във вр. с чл. 103 от ЗУТ.

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.: Паркоместата, част от тях, за които говорихте, в северната част, които са шест на брой, при тези данни засягат ли се от зелените площи?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: (коментира скицата, част „Архитектурна” от проекта) Тези възможни паркоместа не се засягат от зелените площи, които са защриховани на скицата, но не съм убедена че върху тази скица са защриховани 30 % за озеленяване така, както е предвидено в проекта от площта на цялото УПИ.

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице, като отчита, че възраженията на ответника касаят спора по същество, предвид обстоятелството, че вещото лице подробно посочи въз основа на какви източници е приело съответно райониране за зоната, в която се намира процесния УПИ. Поради тези съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице арх. А.-Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 405 лева, 300 лева от които да се изплатя от внесения по делото депозит и 105 лева да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като му указва, че при неизпълнение на това задължение, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моята доверителка и да отмените обжалваната заповед на РДНСК и да присъдите деловодните разноски, в размер на възнаграждението на вещото лице. От заключението на вещото лице се установи, че е налице изключението в хипотезата на чл. 43, ал. 2 ЗУТ, а Наредба № 4 за обхвата на инвестиционните проекти – чл. 33, ал. 1, към момента  на издаването на строителното разрешение и одобряване на проектите не е съдържала изискване за отразяване в проекта на площи за открито паркиране. Това е въведено м. ноември 2014 г. с изменение на наредбата и тези изменения нямат обратно действие. Подробни доводи ще изложа в писмени бележки.

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на Главния  архитект на община Царево по подробно изложените в нея съображения, както и изложените от колегата съображения. Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок.

Г-Н Н.: Към момента в проекта не сме били задължени да укажем паркоместата. Видно от експертизата се вижда, че има такава възможност. Смятам че заповедта е незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите определение, с което да оставите без разглеждане жалбата на Главния архитект на Община Царево, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 215, ал. 5 ЗУТ той е изключен от възможността да обжалва заповеди по чл. 156 ЗУТ, а само такива по чл.216, ал.5, поради което считам, че жалбата е недопустима и като такава следва да се остави без разглеждане, а делото да бъде прекратено.

При условията на евентуалност, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да постановите решение, с което оставите в сила оспорената заповед и да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните в 7-дневен срок от днес да представят допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: