ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 17.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети декември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2039 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главен архитект на Община Царево, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К. с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас, РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.С., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат Н., редовно упълномощена.

 

ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ЛЕОНИК” ООД, редовно призована, се явява управителят Л.Н..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Поддържам и искането за експертизата. Искането ни е мотивирано от мотивите на обжалвания акт, в който се твърди, че не се съдържат данни, цитирам, че нормативно определените гаражи не могат да бъдат осигурени, респективно местата за паркиране поради технически или нормативни причини. Наша е доказателствената тежест е да докажем това и затова моля да допуснете експертизата.

Да се приеме административната преписка.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото декларация, подписана от Кмета на Община Царево.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

По отношение на искането на жалбоподателя за допускане на експертиза съм представила становище, което поддържам.

Моля да приемете административната преписка.

 

АДВОКАТ Н.: Считам жалбата за основателна. Придържам се към направеното искане за съдебно-техническа експертиза.

Други доказателствени искания нямам.

 

Г-Н Н.: Аз също поддържам жалбата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представената в днешно съдебно заседание от адвокат К. декларация.

Искането за допускане на съдебно-техническа експертиза следва да бъде уважено, но с уточнение, като по отношение на въпроса, формулиран в т.1 от молба на л. 123 от делото, вещото лице следва да посочи, с оглед конкретния одобрен проект с разрешението за строеж, какъв е бил изискуемия брой на гаражите, както и дали пак с оглед на конкретния одобрен проект е било възможно да бъде предвидено изграждането на такива гаражи, а ако такава техническа възможност не е била налице, то какви са били причините за това.

По тези събор съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от декларация, подписана от Кмета на Община Царево.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

За вещо лице назначава арх. В.А..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: