ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На трети юни                                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2039 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Й.С., редовно уведомен, се представлява от адв.Б., който представя пълномощно по реда на преупълномощаването.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., който представя пълномощно.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпило днес писмо от Община Приморско, видно от което, посочено е, че изисканите от общината строителни книжа, касаещи процесния имот, не се съхраняват в техническия архив.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Б.: Други доказателства няма да сочим. Моля да приключите събирането на доказателства.

Адв.Д.: Няма да сочим доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително постъпилото извън съдебно от Община Царево писмо с рег.№ 94-00-951/11.04.2013г.,  както и докладваното днес писмо от Община Приморско с вх. № 5446/03.06.2013г.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Б.: Видно от събраните по делото доказателства, Община Приморско не е съхранила по надлежния ред строителните книжа на жалбоподателя и е използвала това, за да издаде незаконосъобразна заповед за премахване на обекта. Освен това, от приетата по делото съдебно-техническа експертиза стана ясно, че описаният в заповедта обект като „дървен навес” не съвпада със съществуващия на място обект на жалбоподателя, което е в нарушение на чл.57а от ЗУТ и на административнопроцесуалните правила.

Считам за доказани твърденията ни съобразно и аргументите ни, подробно изложени в жалбата. Моля да уважите жалбата ни и да постановите решение, с което да отмените изцяло Заповед № 905/04.09.2012г., издадена от Д.Г. - действащ в качеството му на кмет на Община Приморско, както и да ни присъдите направените по делото разноски, представляващи държавна такса в размер на 10 лева и такса за съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лева, т.е. общо 310 лева, с приложени по делото платежни документи.

Адв.Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява, че процесният обект е незаконен, тъй като за него не се представиха строителни книжа, а както стана ясно и от допълнително изпратените доказателства, а именно представеното в днешно съдебно заседание писмо от Община Приморско и от заключението на вещото лице, такива книжа не съществуват. Считам, че е неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е в тежест на общината да съхранява строителните книжа за обекта. Ако действително такива си били издавани, то след като жалбоподателят твърди, че обектът е законен, той следваше да представи доказателства за това си твърдение.

По отношение твърденията, че обектът не е идентичен, т.е. не е описан правилно в Констативния акт и съответно в заповедта, мисля че в заключението си вещото лице е посочило, че става въпрос за един и същ обект, като съответно то е посочило, че има и нови дървени обшивки, а те са видни и от снимките приложени към заключението, което означава, че тези обшивки са поставени след констатирането на обстоятелствата с констативния акт. Между впрочем, отново от снимките и описанието на вещото лице, е видно че изпълнението е смесено  - дърво и алуминий и е въпрос на субективна преценка, било на актосъставителя или изобщо на лицето, което прави оглед, да прецени кое - дървото или металът е в по-голяма степен. Така, че дали е дървена или алуминиева дограмата, считам че това е без значение за процеса. От значение е обстоятелството, че такъв обект има изграден и той няма строителни книжа, а по местонахождение и площ съответства на посоченото в констативния акт.

Считам, че няма нарушение на процесуалните правила, тъй като  съобщението е залепено на обекта така, както допуска § 4 от ЗР на ЗУТ.

 

Реплика на адв.Б.: Считам, че основно задължение на общината е да пази строителните разрешителни, които са описани в регистри и трябва да се съхраняват години наред, което не е сторено от тази община.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: