ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 11.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На единадесети юни                                     две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 2039 по описа за 2011 година

На именното повикване в 15.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „ХОВЕНЕС” ЕООД, представлявано от В. И., редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП”-гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас, се явява прокурор К..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         В изпълнение на протоколно определение на съда по делото е постъпило писмо с вх. № 3895/17.04.2013 г. по описа на съда, в което ответника по оспорване е изразил становище по представените в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи.

 

         АДВ. П.: Запознах се със становището на ответния орган. Моля да приемете така представените писмени доказателства и същите да бъдат ценени с оглед всички останали доказателства по делото. В предходно съдебно заседание заявих, че няма как да бъдат представени копия на оригиналите на приемо-предавателните протоколи, тъй като същите са предадени на получателите на доставчиците на моя доверител. Предвид специалните разпоредби на данъчния закон, ЗКПО, както и ЗДДС от значение за доказване на съответните доставки съпътстващите документи следва да бъдат при получателя, с оглед на което са предадени. Няма и спор в хода на извършената ревизия по отношение на извършените от жалбоподателя доставки. Затова моля да бъдат ценени с останалите по делото доказателства и с приетите експертизи.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да бъдат приети така представените доказателства, като бъде съобразено и представеното становище на колегата.

Относно казаното от процесуалния представител на жалбоподателя искам само да заявя, че няма логика протоколите да бъдат подписвани отново от представители на дружествата, за които се твърди, че същите тези протоколи са представени и се намират у тях.

На второ място: на последващите доставчици същите не са били предмет на настоящото ревизионно производство, за да се каже има ли спор по същите или няма. За последващите доставки жалбоподателя би следвало да изпълни и да е издал фактури дори и при неосъществяване на доставките при издадена фактура и начислен данък. Същият е дължим от лицето по силата на закона.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените документи като писмени доказателства по делото. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. П.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми. Да измените обжалвания пред Вас ревизионен акт по съображенията, подробно изложени в жалбата и с оглед на събраните в хода на ревизионното, административно и съдебно производства писмени доказателства, както и приетите заключения от съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза. Ще представя писмени бележки. Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като ми дадете възможност да представя писмено становище. Претендирам юрисконсултско възнаграждение, като предвид представените многобройни доказателства от жалбоподателя, които са нови, същият следва да понесе направените разноски.

           ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за неоснователна и като такава същата не следва да бъде уважена. Считам, че със събраните доказателства в хода на ревизионното производство и тези събрани в хода на настоящото производство не се оборват констатациите на органа по приходите, обективирани в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

 Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: