ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и осми май                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 2039 по описа за 2011 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „ХОВЕНЕС” ЕООД, представлявано от В.И., редовно призован, представлява се от адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „ОДОП”-гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено от днес пълномощно.

         За Окръжна прокуратура гр.Бургас, се явява прокурор Колева.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         С молба вх. № 3676/12.04.2013 г. от страна на жалбоподателя са представени приемо-предавателни протоколи, ползвани от вещото лице по изготвената и приета от съда допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото с писмо № 3895/17.04.2013 г. е постъпило становище и от процесуалния представител на ответника по повод представените с цитираната по-горе молба документи.

 

         АДВ. П.: Във връзка с така представената пред Вас доказателства по повод на съдебно-счетоводната експертиза и предвид становището на ответника, с което същия възразява, че част от протоколите не са разписани, държа да дам следното обяснение, че тези протоколи, които сме представили са в компютъра на доверителя ми. Не са оригиналните приемо-предавателни протоколи, тъй като цялото досие във връзка с възложеното е предадено на възложителите ведно със съответната фактура за плащане. Предвид възражението, доверителят ми се постара да събере някои от подписите на тези възложители в папката, която беше приготвена да предам на ответната страна, поради което моля да приемете в днешно съдебно заседание папка с представените с цитираното от Вас писмо документи, но част от същите са подписани от съответните възложители – „Лукойл Нефтохим” АД и други. Искам да заявя, че с не всички възложители доверителят ми е успял да осъществи контакт за подписване и на останалите приемо-предавателни протоколи. Други доказателствени искания нямам.

         ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Представеното от нас становище е във връзка с представените с предходна молба доказателства. Моля да не бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства и да ни бъде дадена възможност да се запознаем с тях. Излиза, че към датата на представянето не са били подписани. Моля да ни бъде дадена възможност за становище.

         ПРОКУРОРЪТ:  По така представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи с писмо от 12.04.2013 г., както и в днешно съдебно заседание считам, че няма пречка същите да бъдат приети по делото и приобщени, като следва да бъде дадена възможност на страните да вземат отношение по представените в днешно съдебно заседание документи.

         АДВ. П.: Тъй като въпросните протоколи касаят доставките, които са осъществени от доверителя ми и от неговите възложители, тези доставки не са били оспорени в хода на ревизията, не са били изпълнени. По отношение на същите тези доставки са издадени съответните фактури, плащането е извършено в брой от страна възложителите. Практика е в изпълнение на извършването на хладилни и вентилационни инсталации цялата документация да се предава на възложителя, а при изпълнителя остава съответно фактурата и плащането, което е осъществено. Действително считам че, годността на приемо- предавателните протоколи не е съществено за решаване на спора по издадения РА. Касае се за по-дълъг период от време, като  жалбоподателят няма достатъчно време да обходи всички възложители и да получи копия от документите. Затова използвахме по-лесния вариант от компютъра да извадим всички протоколи. Не възразявам колегата да се запознае с тях.

 

            Съдът с оглед представените от процесуалния представител на жалбоподателя документи и заявеното от процесуалния представител на ответника становище, намира следното:

         В днешното съдебно заседание от страна на процесуалния представител на жалбоподателя се представиха документи в значителен обем, които очевидно се различават от тези, представени с писмо вх. № 3676/12.04.2013 г. по описа на съда.

         С оглед значителния обем на така представените нови документи съдът намира искането за предоставяне на допълнителен срок на ответника за запознаване със същите за основателно.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРЕДОСТАВЯ на ответника 3-дневен срок считано от днес да се запознае с представените в днешно съдебно заседание документи от процесуалния представител на ответника, в който срок същия може да представи становище по тяхното приемане.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.06.2013 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: