ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2037 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Т., редовно призован, не се явява, представлява се от адв.П., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на Агенция „Митници“ гр. София, редовно призован, представлява се от юк. М. и началник на отдел „Правен“  Й. , с представени по делото пълномощни в днешно съдебно заседание

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Д.Т. против Заповед № 4424 от 21.09.2016 г. на Директора на Агенция „Митници“ гр. София, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 5 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение, считано от 22.09.2016 година.

 

адв.П.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Моля да се приеме преписката. Намирам делото за изяснено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Считаме, че иска за обезщетение, който е посочен в жалбата е преждевременно предявен и същия следва да бъде прекратен до влизане в сила на решение, с което ще бъде потвърдена заповедта на директора на Агенция „Митници“. Представяме и молим да приемете под опис доказателства, които считаме за относими към предмета на делото. Молим да приемете доказателствата по административната преписка. Също така молим да допуснете до разпит двама свидетеля- първият при режим на довеждане и вторият при режим на призоваване, а именно свидетеля А.И.У.с адрес за призоваване *******************, с които свидетели искаме да докажем какви са били на практика функционалните задължения и задачи на жалбоподателката, които е изпълнявала с оглед доказване основателността и законосъобразността на заповедта на директора на Агенция „Митници“, с която същата е съкратена поради обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения.

 На този етап нямаме други доказателствени искания.

 

Началник Й.: Присъединявам  се към изложеното като отново моля и считам, че преждевременно предявеният иск за обезщетение следва да бъде предявен в отделно производство.

 

адв.П.: Относно искането за отделяне на иска за обезщетение в отделно производство считам искането за неоснователно. Считам, че за процесуална  икономия би следвало искът да бъде разгледан в настоящето производство. Относно искането за разпит на двама свидетели, които да докажели доколкото разбрах каква фактически длъжност е изпълнявала жалбоподателката, смятам, че по делото има длъжностни характеристики, от които е видно, че жалбоподателката е била назначена и изпълнявала длъжността митнически инспектор и като такава е уволнена. Намирам това искане за неоснователно.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 По повод формулираното от процесуалните представители на ответника доказателствени искания за събиране на гласни доказателства предвид направеното уточнение относно обстоятелствата, които следва да бъдат удостоверени с тези гласни доказателства, съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо.

От направените от процесуалният представител на ответника уточнения става ясно, че свидетелите следва да удостоверят фактически действия и дейности, които жалбоподателят е осъществявал в качеството си на митнически инспектор.

Видно от приложената от същия административен орган административна преписка, а и видно от описа на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства по делото са налични множество длъжностни характеристики за длъжността митнически инспектор.

Въпросните длъжностни характеристики с оглед обстоятелството, че се изготвят, приемат и утвърждават по предвиден законорегламентиран ред, съставляват официален документ. В нормата на чл. 164, ал. 1, т. 2 от ГПК, субсидиарно  приложим по реда на чл. 144 от АПК е указано, че не е допустимо събирането на свидетелски показания за установяване, оспорване или проверка на официални документи.

В този смисъл съдът приема, че по отношение заявените от процесуалният представител на ответника обстоятелства по делото са налични официални документи, поради което свидетелските показания са недопустими.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането за допускане в качеството на свидетели на две лица, които да удостоверяват установени факти и обстоятелства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и предвид изчерпване на доказателствените искания по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв.П.: Моля да уважите жалбата на Д.Д.Т.и да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед, за която същата е била уволнена. Представям писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата на Д.Д.Т.като неоснователна, недоказана и да постановите решение, с което да потвърдите законосъобразността на заповедта на директора на Агенция „Митници”. Още веднъж молим да прекратите производството по отношение на иска за обезщетение, който е преждевременно предявен.

Моля за срок за писмени бележки. Представям и молим да приемете и списък с направените разноски по делото.

 

Началник Й.:  Присъединявам се към изложеното становище на колегата.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на процесуалните представители на ответника 7-дневен срок, считано от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: