ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2036 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:23 часа се явиха:

 

Оспорващият Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от специалист в отдел „Правно-нормативно обслужване“ А.Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника – Общински съвет Малко Търново, редовно призован, няма представител.

 

Съдът констатира, че по делото не е призован Д.Г.К., който е лицето, с което по силата на оспореното решение на Общинския съвет на община Малко Търново, е следвало да сключи предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - общинска собственост.

Съдът счита, че това лице има пряк и непосредствен интерес във връзка с оспореното решение и следва неговите права да бъдат защитени. Поради това същото лице следва да бъде конституирано като заинтересовано по делото. По изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна Д.Г.К. по оспорването на областния управител на област Бургас против решение №136 на Общински съвет Малко Търново, взето на 30.09.2016г. по т.4 от дневния ред и отразено в протокол № 12 от същата дата.

 

С оглед непризоваването на заинтересованата страна за днешното съдебно заседание, съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017г. от 10.10ч., за която дата и час, редовно призованите за днешното съдебно заседание страни са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове конституираната заинтересована страна.

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: