ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 17.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2036 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

Оспорващият Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът – Общински съвет Малко Търново, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Г.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано след сезиране на областния управител на област Бургас, което вместо жалба е наречено заповед № РД-09-52/18.10.2016г. Оспорено е решение № 136, приетото по т.4 от дневния ред на заседание на Общински съвет Малко Търново и отразено в Протокол № 12/30.09.2016г., с което е прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във р. с чл.17, ал.3 от ЗУТ и чл. 57 от Наредбата за общинската собственост Малко Търново, кметът на общината да сключи предварителен договор с Д.Г.К., като собственик на УПИ ХІІІ, кв.52 по плана за регулация на гр. Малко Търново за закупуване на УПИ ХІV-общински (кад.№46663.501.768), кв.52 с обща площ 218 кв.м.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам жалбата.

Да се приемат представените доказателства, като считам, че преписката е пълна. Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л.36 от делото, както и представените с оспорването от областния управител писмени доказателства, съгласно придружително писмо на л.2 от делото.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените процесното решение на Общински съвет Малко Търново.

За пълнота искам да отбележа, че е налице разлика на цената в цифри на пазарната оценка и изписаната с букви. В процесното решение е изписана само с цифри.

Освен наведените аргументи със заповедта на областния управител, следва да посоча още, че общинския съвет е длъжен да упражнява пълномощията си по чл.21 от ЗМСА, като се разпорежда с правото на собственост в интерес на общината. Считам, че проверката е гаранция за законосъобразно упражняване на контрол с имущество на общината и това трябва да е в интерес на същата, поради което считам, че процесното решение следва да бъде отменено.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: