ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми февруари                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2035 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За оспорващия областен управител на Област Бургас се явява ст.юрисконсулт А.И., надлежно упълномощена.

За ответника- Общински съвет Руен не се явява представител, редовно уведомен.

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод оспорване от областния управител на Област Бургас, обективирано в заповед № РД-09-53/19.10.2016г., против решение № 113, прието по т.4 от дневния ред на заседание на Общински съвет- Руен, проведено на 26.09.2016г., с което е одобрен проект за ПУП-ПП за изграждане на водовземно съоръжение в УПИ І-92, кв.81 по плана на с. Билка, община Руен.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на страните, на осн. 154, ал.1 от ГПК, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да докаже обстоятелствата, съставляващи фактически основания за издаване на оспорения акт, както и изпълнението на процесуалните изисквания при издаването му.

 

Юрисконсулт И.: Поддържам заповедта на областния управител. Моля да се приеме представената административна преписка. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт И.: При постановяване на решение по настоящото административно дело, моля да имате предвид, че имот №000255, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 2305/18.12.2012г., е публична общинска собственост с трайно предназначение пасище- мера. По делото, а и по представената административна преписка липсва данни за имота да е взето решение за промяна предназначението на земята, както и липсва решение за учредяване на вещни права не само за този имот, но и по отношение на имот 000092. Имотите не са включени в годишната програма за разпореждане с имоти- общинска собственост, с което считам, че е нарушена разпоредбата на чл. 9, ал.8 от ЗОС. Ведно с останалите аргументи, посочени в заповед № РД-09-53/19.10.2016г. , моля решение № 113 на общински съвет Руен, прието по т.4 от дневния ред на заседание проведено на 26.09.2016г. да бъде отменено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10. 36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: