ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2035 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „БНЕ РУДНИК ООД - 1 и КО” КД, редовно призован, не се явява представляващия. За него – адв. М.З., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т..

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от „БНЕ Рудник ООД - 1 и КО” КД против Ревизионен акт № 021400306/17.06.2014 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 256/09.09.2014 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

         АДВ. З.: От името на доверителя ми, изцяло поддържам подадената жалба срещу ревизионния акт. Нови доказателства няма да соча, независимо от заявеното искане в сезиращата съда жалба по доказателствата, в т.ч. и за ангажиране на съдебно-икономическа експертиза, като заявявам, че оттеглям така формулираното искане, като нямам доказателствени искания.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства съдържащи се в административната преписка. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

         Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани от страните доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. З.: От името на доверителя ми, моля да уважите така подадената жалба и отмените изцяло ревизионния като незаконосъобразен и противоречащ на материалния закон. Подробни съображения съм изложил в жалбата, както и моля да ми се даде срок, в който да представя нарочни писмени бележки. Моля да ми се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

По отношение на постановеното задължение за заплащане на ДДС за периода от 01.05.2013 г. - 31.05.2013 г. ведно с дължимата лихва за същата, искам да акцентирам върху обстоятелството, че кредитното известие, което е споменато в ревизионния акт, въз основа на което органът по приходите е достигнал до изводите изложени в акта, е издаден на 03.06.2013 г. Същото категорично няма данни да е било предавано и изпращано на доверителя ми. С оглед на разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ЗДДС, с която разпоредба се транспонира нормата по чл. 185 от Директива 2006/112/ЕО, е налице задължение въпросната корекция задължително да отразява документите по чл. 115 от ЗДДС. Въпросният документ дотолкова, доколкото е издаден през месец юни, няма как да бъде отразен за предходния месец май. Моля за възможност да представя подробни писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля обжалваният ревизионен акт да бъде потвърден като основателен и законосъобразен. Същият е и обоснован. В тази връзка бих искала да посоча, че в решението на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”  гр. Бургас са изтъкнати съображенията, поради които решаващият орган, а преди това и органът по приходите са преценили, че корекцията е следвало да бъде извършена в този данъчен период. Не са били извършени в периода май 2013 г. и доводът е развалянето на договора с покана, която е изпратена към доставчика на жалбоподателя. Подробни съображения са изложени в самото решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас. Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 1349 лв.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да изготви и представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: