ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1811               

гр. Бургас, 30.07.2018 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на тридесети юли две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                         СЪДИЯ:  МАРИНА НИКОЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Николова адм.д. № 2034 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.60 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на А.П.М., в качеството й на ЕТ „МАГИ 2000 – А.М." ЕИК: ***, с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“, ***, против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-491-0337884/24.07.2018 година на началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Ответникът – началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, на 30.07.2018 год. представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

С обжалваната заповед, на основание чл.186, ал.1, т.1, б „а” и чл. 186 ал.3 от ЗДДС, във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18), е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – аптека, находяща се в к.к „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в хотел „Марвел“, стопанисвано от ЕТ „МАГИ 2000 – А.М.", ЕИК: *** и забрана за достъп до него за срок от 12 /дванадесет/ дни.

В жалбата се твърди, че оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ е незаконосъобразно. Твърди се още, че заповедта не е надлежно мотивирана. Оспорва се факта на извършено административно нарушение. Моли се съдът да отмени разпореждането за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка.

Административен съд - Бургас приема, че жалбата е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186 ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

При извършена оперативна проверка на 22.07.2018г., в 15:17 часа, в търговки обект – аптека, находяща се, в к.к „Слънчев бряг“, общ. Несебър, в хотел „Марвел“, стопанисвано от ЕТ „МАГИ 2000 – А.М.", е установено, че при извършена минути по-рано /в 15.09ч./ контролна покупка от инспектор по приходите В. К. Т. на 1 бр. Нурофен Експрес, на стойност 7,50лв., заплатена в брой от проверяващия екип преди легитимация, не е издадена фискална касова бележка от наличното фискално устройство. След легитимацията на органите по приходите се отпечатва дневен финансов отчет с обща стойност 468,80 лв. Фактическата наличност на паричните средства в касата е в размер на 139,05 лева, съгласно опис на паричните средства в касата, който М. Н. – фармацевт собственоръчно попълва. Представени са бележки за плащане на ПОС-терминал на стойност 111,50 лв., с което се констатира разлика в размер на 218 лв. Фискалното устройство притежава функциите „служебно въведени“, „служебно изведени“ суми. Контролните органи установяват отрицателна разлика в касовата наличност в размер на 218.00 лева.

В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ. Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е, че налагането на финансова дисциплина чрез спазване отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система. Изрично е акцентирано на факта, че констатираното нарушение „неиздаване на касов бон или надлежен заместващ документ“ обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с конкретното предварително изпълнение се осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите, попада в хипотезата "трудно поправима вреда" по чл. 60, ал. 1, предл.4 от АПК.

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е законосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

В настоящия случай, административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне, за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето - поради съществуваща опасност дължимите данъци да не бъдат внесени, като от неизпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Мотивирал се е с обществения интерес приходите на търговците да бъдат постоянно контролирани, за да се избегне тяхното укриване, съответно заплащане на дължими данъци.

В случая органът е изложил конкретни фактически основания за наличието на изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането за предварително изпълнение – извършена проверка, при която е установено грубо неизпълнение на императивни норми от Наредба № Н-18, съответно необходимост от осигуряване на условия за внасянето на дължимите данъци, за да се избегне настъпването на значителна или трудно поправима вреда за бюджета. Преценката на административния орган за наличието на обстоятелства, които да налагат предварително изпълнение на акта, следва да се направи във всеки един случай и да бъде изложена под формата на мотиви за постановяване на разпореждането. В случая, относими мотиви за допуснатото предварително изпълнение на заповедта са налице. Срокът на наложената мярка е мотивиран освен с неиздаването на касова бележка и с факта, че установеното нарушение не е първо за задълженото лице: 1. Установено е, че ЕТ „МАГИ 2000 – А.М.“ е извършила  и други нарушения на данъчното законодателство и не е спазила регламентирания ред за работа в търговския обект с Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства. Съставени са АУАН № F220271/28.06.2016 г. за неиздаване на фискален бон при направено покупка  и прието плаща не в брой и втори АУАН от същата дата 28.06.2016 г., тъй като е установена разлика в касовата наличност. 2. На дата 22.07.2018 г., при проверка на фактическата касова наличност в същия обект органите по приходите констатират отрицателна разлика в размер на 218.25 лв.  3. Средно-дневен оборот на стойност 478.34/537,24 лв., както и декларирани финансови резултати от дейността на дружеството по години, а именно: данъчна печалба за 2016 г. – 00.00 лв., за 2015 г. – 00.00 лв. Изведен е извод, че съпоставяйки местоположението на обекта – оживена главна улица в централна част с постоянен клиентопоток и средно-дневните обороти за този тип дейност, декларираният финансов резултат е нереално нисък. 4. Наличие на непогасени публични задължения в размер от 106.79 лв. към 25.03.2018 г.

Издадената заповед за налагане на ПАМ, съдът намира и за изцяло съобразена с целта на закона.

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповедта за налагане на принудителна административна мярка е неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено.

Предвид горното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.М., в качеството й на ЕТ „МАГИ 2000 – А.М." ЕИК: ***, с адрес: гр. Сливен, ул. „Г.С.Раковски“, ***, против разпореждане за предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) със заповед за налагане на ПАМ № ФК-491-0337884/24.07.2018 година на началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас,  дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: