ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2033 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.15 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Община Поморие се явява адвокат К.М., надлежно упълномощен.

За ответника изпълнителен директор на ИАРА се явява юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Община Поморие против решение № РД 313/05.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА за налагане на финансова корекция.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът указва на страните, че следва да докажат в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат М.: Поддържам жалбата. Запознал съм се с приложените доказателства по делото и няма да соча повече доказателства и моля да ги приемете, тъй като считам, че са в цялост.

Юрисконсулт Ж.: Оспорваме жалбата. Нямаме доказателствени искания и няма да сочим нови доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М.: Моля да уважите жабата и да отмените решението, издадено от изпълнителния директор на ИАРА. Моля да ми предоставите срок за писмена защита, като представям доказателство за изплатеното възнаграждение, като заявявам, че то е минималното, но е с ДДС .

Юрисконсулт Ж.: Моля да отхвърлите жалбата на община Поморие срещу решение № РД 313/05.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА като неоснователна, необоснована и недопустима, като ще изложа основания за тази цел: Разглеждането на настоящото производство по адм.дело № 2033/2017 г. по описа на Административен съд Бургас по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е недопустимо. Съгласно §8, ал. 2 (ДВ 43/2016 г.) от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ „Приетите от Министерския съвет нормативни актове, уреждащи обществени отношения, които са предмет на този закон, както и издадените от министъра на финансите указания за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, за верификация и сертификация на разходите, за организация на счетоводния процес, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за приключване на оперативните програми запазват своето действие по отношение на програмния период 2007-2013г.“ В тази връзка е безпредметно разглеждането на правен спор по разпоредбите на закон, който не е приложим към спора. Постъпилата жалба от бенефициента по ОПРСР Община Поморие, е неподведомствена, съгласно чл.130 от АПК. Обжалваното решение № РД 313/05.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА по съществото си е част от договорни отношения между жалбоподателя Община Поморие и ИАРА, няма характер на индивидуален административен акт, подлежащ на обжалване по АПК. С подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ управляващия орган, т.е ИАРА придобива качеството на страна по договор. От този момент в отношенията си с бенефициента ИАРА вече не е административен орган, а контрагент, поради това актовете, които издава във връзка с изпълнението на договора не са индивидуални или общи административни актове, по отношение на които съдът има право да осъществява контрол за законосъобразност, а са становище на страна по договор, несъгласието с което може да бъде разрешено само по общия исков ред. Във връзка с издаденото решение № РД 313/05.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА, като последващ акт в процедурата е изпратена покана за доброволно възстановяване на нередната сума с писмо с изх. № 1000-122207/06.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА. Във връзка с гореизложеното и съгласно приложените вече по делото доказателства е видно, че ИАРА е спазила всички приложими законови и подзаконови разпоредби, вътрешните правила, процедурите, националното законодателство и европейското законодателство. В тази връзка считам за неоснователно и необосновано изложеното в жалбата искане за отмяна на Решение № РД- 313/05.07.2017 г. на изпълнителния директор на ИАРА и покана за доброволно възстановяване с изх. № № 1000-122207/06.07.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на Община Поморие като неоснователна и необоснована на изложените по-горе основания. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, като претендирам за прекомерност на адвокатското възнаграждение, с оглед фактическата и правна сложност на спора. Моля да ми предоставите срок за представяне на кратки писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: