ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.01.                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети януари                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2033 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.Д.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Средец, редовно уведомен, не се явява Представлява се от адвокат К., с пълномощно от днес.

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

 По хода на делото:

 АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило на 11.01.2017 г.  писмено заключение от вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза в законоустановения срок по чл. 199 от ГПК.

 

          СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като СНЕМА самоличността му и го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

          инж. З.Ч.А. – ** г., българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните по делото.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Представила съм писмено заключение и скица към него, които поддържам.

 

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: Вие сте се запознали с писмените доказателства по делото. Въпросът ми е следният: имотът, собственост на жалбоподателката, в който е процесната второстепенна постройка, в имот пл. № 66, приложена ли е регулация по отношение на този имот във връзка с последния план, действащ съгласно заповедта от 1969 г.?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По отношение на този имот на жалбоподателката, не е приложена регулацията.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: При това положение, къде трябва да минават регулационните граници по имота ли?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм посочила, че имотната граница на имот пл. № 66 е посочена като пунктир и служи за регулационна граница.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: При това положение, в собствения на жалбоподателката имот пл. № 66 има ли построена жилищна сграда? Съществува ли?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В имот пл. № 66 съществува двуетажна жилищна сграда, която е собственост на жалбоподателката.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: С оглед констатациите, които уточнихме, считате ли, че процесният навес е в незастроен имот?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При отговора на този въпрос съм изпаднала в заблуда, като съм изследвала навеса, че попада в имот пл. 66, където е изградена двуетажна сграда в имот УПИ ІХ-67. Процесният навес е изграден в процесния имот на жалбоподателката и е свободно изграден.

          На стр. 4, където съм посочила чл. 119, ал. 4 от ППЗТСУ трябва да отпадне. Навесът е изграден в имота на жалбоподателката, който е застроен и е възможно да бъдат изградени второстепенни постройки.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: Във вашето заключение на стр. 4 сте цитирани чл. 119, чл. 225, чл. 234. Те от ППЗТСУ или от ЗТСУ са?

          ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  От ППЗТСУ са.

          АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

          АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          Съдът счита, че следва да приеме представеното заключение като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза от вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит и съгласно приложената справка-декларация.(изд. Р.К.О.-19.01.2017 г. – 300 лв.)

 

          АДВ. К.: Във връзка влязло в законна сила решение по гражданско дело № 278/2014 г. на Районен съд - Средец относно процесния имот на жалбоподателката за неприлагането на регулация относно този имот, представям и моля да приемете решение № ІІІ-44/03.04.2015 г. на Окръжен съд – Бургас, решение 121/18.12.2014 на РС - Средец и актуална скица № 685/30.09.2016 г. за УПИ VІІІ-66 с отразената жилищна сграда в имот пл. № 66 на жалбоподателката.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

          АДВ. К.: Да се приемат представените доказателства.

 

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя решение № ІІІ-44/03.04.2015 г. на Окръжен съд – Бургас, решение 121/18.12.2014 на РС - Средец, както и актуална скица за процесния имот.

          АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          С оглед заявеното от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход по същество:

          АДВ. К.: Моля да уважите жалбата на доверителката ми. Да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и неоснователна, и осъдите община Средец да заплати направените разноски на жалбоподателката. Считаме, че с оглед събраните гласни и писмени доказателства се установи, че процесният навес представляваща стопанска постройка по чл. 121 от ППЗТСУ, която е построена преди 07.04.1987 г. от една страна, а от друга страна с оглед неприложената регулация за собствения на жалбоподателката имот пл. № 66, в същия при наличието на двуетажна жилищна сграда, процесният навес се явява допустим като второстепенна стопанска постройка, подлежащ на узаконяване, а не така, както е третирано в първоначалното заключение на вещото лице.

Считаме, че е налице търпим строеж по §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, защото се установи, че това е направено през 1986 г. за задоволяване на стопанските нужди на тогавашния собственик на имота, която може да бъде запазена, а не разрушена.

Ще представя подробна писмена защита.

          АДВ. К.: Моля да оставите жалбата без уважение, тъй като същата е неоснователна. Кметът е провел административна процедура, която е законосъобразна, в резултат на което е издал законосъобразна заповед. Това се подкрепя и от представената административна преписка.

Моля да присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

Ще представя писмена защита.

          Съдът ДАВА 7-дневен срок от днес на страните за представяне на писмени бележки.

          Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:07 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: