ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2033 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА П.Д.Я., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Средец, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         Съдът ДОКЛАДВА молба от пълномощника на кмета на Община Средец с вх. № 11530/15.12.2016 г., в която заявява, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешно съдебно заседание. Моли да се даде ход на делото и излага становище по жалбата и доказателствените искания в нея.

 

 По хода на делото:

 АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           Производството е по реда на чл. 145 и следващите от АПК във вр. с чл. 215 от ЗУТ.

             Образувано е по жалба на П.Д.Я. *** против заповед № 1042/19.09.2016 г. на кмета на община Средец, с която на основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне установения незаконен строеж: „Навес”, находящ се в УПИ ІХ-67, кв. 18 по плана на с. Момина църква, община Средец.

           По делото е постъпила административната преписка.

 

           АДВ. К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства, както и моля с оглед наличието на търпим строеж по смисъла на §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ да бъдат допуснати до разпит двама свидетели, единият от които бившият собственик по време на извършване на строежа, а другия е строителят, като считам, че с оглед установяване на времето на извършване на строителството и законния текст на §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ са допустими гласни доказателства за установяване на времето на извършване на строителството. Водим свидетелите за процесуална икономия. Други доказателствени искания нямам.

         Моля да бъде оставено без уважение становището. Считам, че са напълно допустими гласните доказателства с оглед твърдяното.

        

         Съдът счита искането за допускане на свидетели за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит водените двама свидетели в днешно съдебно заседание.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите, като СНЕМА самоличността им и ги ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         И.Г.С. – ** г., български гражданин, неосъждан, зет на жалбоподателката.

         Х.К.С. – ** години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото.

        

         Свидетелят С. беше изведен от залата.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ С. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Имотът в с. Момина църква е наследствен от баба ми и баща ми.

         Аз съм се занимавал професионално със спорт и борба. Прекратих активната си състезателна дейност през 1984 г., след олимпиадата в Лос Анджелис, която не се състоя.

         През 1985 г. имах достатъчно свободно време, тъй като през другото време бях ангажиран с подготовка в националните отбори, да си построя в с. Момина църква. Освен къщата, в имота имаше плевня. Плевнята беше на югоизточния край, където в момента има открит навес – процесния.

         Когато приключих активната си спортна дейност през 1985 г. имах достатъчно време и тогава с майстора - дядо Христо и други хора, които му помагаха, направихме един навес. За този навес се ползват оградните стени и с четири кола се спуска, като отвсякъде е открит. Лицето е отворено, а отстрани се използва оградата. Отгоре навесът има покрив от етернитови плоскости. Тази постройка е за инвентар – мотики, техника, за земеделски инвентар. Впоследствие влязох в системата на МВР и там остана инвентара.

         АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

         Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, съдът го освободи.

 

         В залата влиза свидетеля Христо  С..

 

         СВИДЕТЕЛЯТ С.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Аз съм от с. Момина църква. Познавам имота на И.Г.. Освен къщата, в двора имаше навремето една плевня. Тя се намира в източната част на двора. Повика ме И.Г., за да направя един навес, който го иззидах с дървена конструкция и го покрих с етернитови плоскости. Зидът от оградата е от долната страна, откъм улицата. Отпред е отворено. Той беше прекратил борбата когато дойде на село, а аз бях строител. Той ме покани и с други колеги го направихме. Навесът го използваше за дърва и инвентари.

Не мога да си спомня точно кога го построихме, но той тогава беше прекратил състезателната дейност.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Няма да соча нови доказателства.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

Съдът счита, че за изясняване на спора от фактическа страна следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса допустим ли е бил строежът по действащите подробни градоустройствени планове и правилата и нормативите по време на извършването му през 1985-1986 г. и съгласно ЗУТ, както и  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши оглед на място и направи справка в материалите по делото и където е необходимо, да отговори на въпроса:

 

 

  Какво представлява процесният строеж, кога е извършен, допустим ли е бил по действащите подробни градоустройствени правила и по правилата и нормативите, действащи по време на извършването му и съгласно ЗУТ?

         ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещо лице в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в същия срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице З.Ч.А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.01.2017 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: