ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2032 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:40 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.Д.Г., редовно уведомен, явява се лично, доведен от органите на Съдебната власт. Явява се и неговия процесуален представител - адвокат Р., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:         

Производството е образувано по искова молба за присъждане на обезщетение в размер на 10`000 лв., за претърпени неимуществени вреди при изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода“, вследствие на лоши битови условия и неосигурено навременно медицинско обслужване и лечение, здравен контрол и хигиена в Затвора - Бургас, за периода от постъпването му в затвора на 07.07.2015 г. до предявяването на иска на 27.07.2018 г., ведно със законната лихва от предявяването на иска до окончателно изплащане.

Ответникът е представил писмен отговор и молба, в които оспорва иска, както и е представил изисканите от него писмени доказателства.

АДВ. Р.: Поддържам иска. Оспорвам отговора на исковата молба.

Водим един свидетел, който е пред съдебната зала – Х.М.М., който моля да бъде разпитан относно битовите условия в Затвора – Бургас, в които е поставен ищецът.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Не възразявам да се разпита свидетелят.

 

Съдът предвид обстоятелството, че свидетелят е доведен в днешно съдебно заседание и с оглед гарантиране правото на защита на ищеца, същият следва да бъде допуснат до разпит, като същевременно продължава да поддържа становището си предвид създадената оборима презумпция по чл. 284, ал. 5 от ЗИНЗС, според която настъпването на неимуществени вреди се предполага до доказване на противното.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения от ищеца свидетел, когото въвежда в съдебната зала и на когото СНЕМА самоличност както следва:

Х.М.М. – ** години, български гражданин, неженен, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Р.:*** преди 3-4 години. Не помня месеците. Бях за 6 месеца в затвора. През това време с М. бяхме в една килия. Килията беше с размери 8 на 8 метра. Не съм мерил колко квадрата е, но е по-голяма от тази зала. В  тази килия бяхме 15-20 човека. В килията имаше легла, които бяха разположени на три етажа. Имаше дървеници, беше мръсно. В килията имаше прозорци, които се отварят само лятото. Имаше 3 прозореца с размери 3 на 2 метра, но не мога точно да кажа. Размерът им беше колкото тази банка.

Топла вода имаше в сряда и четвъртък от сутринта до 17 часа. Влизаха хората на опашка да се къпят. Целият етаж трябваше да се изкъпе. Топлата вода беше достатъчна. Вътре в килията нямаше тоалетна. Когато аз бях там, нощно време се облекчавахме на кофи по малки нужди.

АДВ. Р.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

АДВ. Р.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед липсата на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, тези представени от ответника, както и представените писмени доказателства с нарочната молба.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Р.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите исковата претенция в така предендирания размер, които са в унисон с доклада на европейския комитет, които доклади са публикувани на страницата на Министерство на правосъдието, които моля да бъдат взети предвид досежно липсата на нормативна разпоредба на минималната квадратура жилищна площ, необходима за всеки един затворник. В практиката на българските съдилища се приемат установени обективни критерии - липсата на достатъчен приток на слънчева светлина, размера на помещението за спане и престой, средната площ с която разполага едно лице, броя на обитателите на това помещение и други критерии. В този смисъл моля да постановите решение, с което да уважите предявения иск.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция е неоснователна и недоказана по основание и размер. С оглед доказателствената тежест, която законодателят е регламентирал, че е в тежест на затворническата администрация, изолирани останаха такива, които бяха предявени в исковата молба на ищеца. Считам, че претенцията на ищеца е неоснователна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: