ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  пети декември                                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2032 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР ЕЛХОВО” ЕООД, чрез представителя Г.Б. - редовно и своевременно призован не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП – редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.Т., надлежно упълномощена с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.к.Т. -Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с параграф 2 от ДР на ДОПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР-ЕЛХОВО“ ЕООД, ЕИК 128580503, със седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Георги Сава Раковски“ № 7, представлявано от управителя Г.Д.Б. против Ревизионен акт № Р-02002816001130-091-001/12.07.2016г., издаден от Г.Д.П., на длъжност началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията и Е.Р.К. – ръководител на ревизията, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП, потвърден с Решение № 236/26.09.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Иска се отмяна на ревизионния акт.

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез искане за назначаване на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Ю.К.Т.- Оспорвам жалбата. Моля да приемете като доказателства по делото документите, съдържащи се в преписката. Нямам доказателствени искания и считам, че  предмета на спора в случая е изцяло правен и моля да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да бъде дадена още една възможност на жалбоподателя да представи съответни доказателства относно твърдените  от него факти и обстоятелства, както и да направи искания, относно събирането на доказателства по делото, в това число и за допускане и назначаване  на съдебно-техническа и/или съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.01.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: