РЕШЕНИЕ

№1948

гр.Бургас, 02.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, тринадесети касационен състав, в открито заседание на 18 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Станимира Друмева

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Румен Йосифов

            2. Веселин Белев

 

при участието на секретаря К. Л., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията докладчик Белев КАНД № 2031 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Жалбоподател е Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас (ДИТ Бургас). Жалбоподателят участва в производството чрез старши юрисконсулт Станка Николова.

Ответник по жалбата е Селект Мюзик Медия ООД със седалище и адрес на управление гр. Банкя ж.к.Вердикал ул.Райко Даскалов, стопански двор, склад. Ответникът по жалбата не взема участие в касационното производство.

Жалбата е насочена срещу решение № 221/05.06.2018г. по АНД № 301/2018г. на Районен съд Несебър. С последното е отменено наказателно постановление № 02-0001534/26.01.2018г. на ДИТ Бургас, с което на Селект Мюзик Медия ООД е наложено административно наказание имуществена санкция 5000лв. за извършено нарушение по чл.16 ал.1 т.7 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) във вр. с чл.12 ал.1 т.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

 В обстоятелствената част на наказателното постановление АНО е приел за установено, че Селект Мюзик Медия ООД, в качеството на работодател, на 13.07.2017г. на обект: „Фестивал на Балканската скара“ – „Обзор мези“, находящ се в гр.Обзор, община Несебър, приморски парк, щанд на Балканска скара, стопанисван от „Нипи-09“ ЕООД, е допуснал лица (в това число работника С.Й.) до места, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, които не са подходящо обучени да изпълняват дейности, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток, без придобита първа квалификационна група по електробезопасност. Посоченото лице е работило в дружеството по трудово правоотношение на длъжност „сценичен работник“. АНО е приел, че С.Й.не притежава първа квалификационна група по електробезопасност. Нарушението е установено на 14.07.2017г. при извършена проверка на място по спазване на трудовото законодателство и по представени документи в ДИТ Бургас в периода от 17.07.2017г. до 28.11.2017г.

В мотивите си първоинстанционният съд приел фактическата обстановка за безспорно установена от събраните по делото доказателства, като същата кореспондира и с тази описана в постановлението. Обсъдил е възраженията на жалбоподателя и приел, че поради неспазване сроковете предвидени в чл. 34 от ЗАНН административнонаказателното производство не е следвало да бъде образувано. Изложени са подробни съображения относно момента на установяване на нарушението. Съдът е приел, че най-ранната датата, на която последното е установено е именно 20.07.2017г., когато актосъставителят въз основа на представените му писмени документи е констатирал, че Й. на конкретна дата и място е бил допуснат до работа с електрически ток, която е представлявала опасност за него без необходимата квалификация. За да достигне до този извод, съдът е навел доводи, че дата на приключване на проверката е несъотносима към датата на установяване на нарушителя. В тази връзка е посочено, че самата проверка касае установяване на повече от едно нарушение, поради което относим към настоящия случай е момента на установяване фактическия състав на конкретното нарушение, а не приключването на проверката като цяло. 

В касационната жалба на АНО се оспорват изводите на първоинстанционния съд за приложимост на института на погасителната давност по смисъла на чл.34 от ЗАНН. Излага съображения, че неправилно в съдебното решение е прието, че датата на установяване на нарушението предшества датата на приключване на проверката. В тази насока се сочи, че на дружеството-нарушител е даден срок да представи документите, от които да е видно, че Й. е имал необходимата квалификация за работа с електрически ток. Този срок е обхващал периода на цялата проверка, поради което именно датата на нейното приключване следва да се приема за момент на установяване на нарушението и съответно от тази датата да започнат да текат сроковете по чл. 34 от ЗАНН. Навеждат се доводи за законосъобразност на наказателното постановление. Иска се касационната инстанция да отмени обжалваното решение и да постанови такова, с което да потвърди постановлението. Не се сочат нови доказателства.

Жалбата е допустима – подадена е в срок от страна, за която решението е неблагоприятно.

Участващият в производството прокурор излага немотивирано становище за неоснователност на жалбата. Иска първоинстанционното решение да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по законосъобразността на обжалваното наказателно постановление съдът взе предвид следното.

По делото липсват оплаквания на страните, отнасящи се до валидността и допустимостта на обжалваното решение. При извършена служебна проверка в тази насока на основание чл.218 ал.2 АПК съдът прие, че първоинстанционния съдебен акт е валиден и допустим.

Не се установиха допуснати съществени нарушения на процесуални правила при провеждането на първоинстанционното съдебно производство.

За да прецени правилното приложение на материалния закон, на основание чл.220 АПК съдът прие за установени фактите по случая такива, каквито са били установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. По отношение на фактите страните нямат спор и няма представени нови доказателства пред настоящата инстанция.

Основният спор по настоящото дело се отнася до това дали е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при изготвяне на АУАН, изразяващо се в издаването му след изтичане на срока за това, предвиден в чл.34 от ЗАНН. Настоящият съдебен състав споделя доводите на първоинстанционния съд относно приложението на чл.34 от ЗАНН. Посочените в цитираната норма срокове са давностни и след тяхното изтичане контролните органи губят правомощието да образуват производство по установяване на административно нарушение чрез издаване на АУАН, съответно АНО губи правомощието си да издаде наказателно постановление. От съществено значение за приложимостта на този срок е датата на установяване на извършителя на нарушението. Правилно първоинстанционният съд е приел, че това се е случило именно на 20.07.2017 г., когато въз основа на отправена писмена покана, представител на Селект Мюзик Медия ООД е представил наличните документи във връзка с осъществяването на възложената работа, включително и документите, приложени към трудовото досие на работника. Към тези документи е липсвал приобщен такъв, установяващ квалификация на пострадалия работник да извършва възложената му работа с електрически уреди, което е било достатъчно да обоснове извод, че липсва изискуемата квалификация и жалбоподателят не е изпълнил изискванията по чл.16 ал.1 т.7 от ЗЗБУТ и чл. 12 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V. Затова именно 20.07.2017 г. е първоначалният момент, в който контролният орган е установил фактическия състав на нарушението в неговата цялост и е започнал да тече 3-месечния срок по чл.34 ал.1 ЗАНН. Давностният срок е изтекъл на 20.10.2017г., а АУАН е издаден в нарушение на закона на 28.11.2017г. При тези обстоятелства АНО не е следвало да издава обжалваното наказателно постановление, а да прекрати административнонаказателното производство в изпълнение на чл.34 ал.1 ЗАНН. Издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и по повод подадената жалба подлежи на отмяна от съда.

Неоснователни са доводите на касатора, че нарушението следва да се счита за открито към момента на приключване на проверката. Откриването на нарушението, респективно на нарушителя, по смисъла на чл.34 ал.1 ЗАНН не се свързва с формалното провеждане и приключване на процедури или извършване на определени такива служебни действия, а е фактически въпрос. Откриване е налице в момента, когато информацията относно осъществяването на всички елементи от състава на нарушението е достигнала до контролните органи. В разглеждания случай с представянето на цялата налична документация относно отношенията на работодателя с работника във връзка с полагания труд е момента, от който за контролните органи е било установено, че търсения от тях документ за специфична квалификация на работника липсва, съответно липсва и изискуемата квалификация. Продължаването на проверката по случая при тези обстоятелства е вътрешноорганизационен въпрос на ведомството на контролните органи и не засяга започналия да тече давностен срок за издаване на АУАН.

Предвид тези окончателни изводи на настоящия съдебен състав и на основание чл.221 ал.2 АПК обжалваното съдебно решение следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 221/05.06.2018г. по АНД № 301/2018г. на Районен съд Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

            2.