О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                      2183

 

Гр. Бургас, 14.09.2018 год.

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на четиринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2030 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Административното дело е образувано по молба от Кавалер Н. – А.Ю.П. - Ахенобарб, Рицар и Лорд при ОЗ – Бургас – І-ва група, ЕГН **********, с адрес за призоваване: Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ гр.София.

В молбата е направено искане да бъде осъдена ГД „ИН“ гр. София да му заплати обезщетение в размер на 30 000.00 лева за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, за периода от 01.02.2016 год., в резултат на действията на служители в Затвора Бургас - психолог Ж. Янева и ИСДВР на първа група – Ж. Иванов, за това че в снети сведения и становище, в хода на извършена проверка, приключила с Постановление изх. № 2235/03.05.2018 год. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, лицата са му отправили неоснователни обвинения, че за 2016 год., 2017 год. и 2018 год. е подал множество молби и жалби до различни български и чуждестранни институции, организации и лица, като това му поведение, тези лица са го свързали с отключващото се в него „кверулантно поведение“. Тези твърдения са били възприети в прокурорския акт, който е станал достояние на широк кръг от хора, което е засегнало достойнството му.

Към исковата молба са приложени две копия на цитирания от ищеца Прокурорски акт – Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 03.05.2018 год. по пр. № 2235/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, копие на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 17.07.2018 год. по пр. № 8246/2018 год. по описа на Окръжна прокуратура Бургас, както и копие на медицинска документация.

Съдът, след като прецени изложеното в молбата, намира следното:

Съгласно чл.281, ал.1 от ЗИНЗС държавата отговаря за вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на чл.3.

Според чл.3, ал.1 от ЗИНЗС осъдените и задържаните под стража не могат да бъдат подлагани на изтезания, на жестоко, нечовешко или унизително отношение, като съгласно ал.2 за нарушение на ал.1 се смята  поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ, храна, облекло, отопление, осветление, проветряване, медицинско обслужване, условия за двигателна активност, продължителна изолация без възможност за общуване, необоснована употреба на помощни средства, както и други подобни действия, бездействия или обстоятелства, които уронват човешкото достойнство или пораждат чувство на страх, незащитеност или малоценност.

Съгласно чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може: 1. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им; а съгласно чл. 146 от с.з. (1) При упражняване на надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане прокурорът може да: 1. посещава без предварително разрешение на администрацията местата за задържане, за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки и да проверява документите, въз основа на които се задържат лицата; 2. разговаря насаме със задържаните или настанените; 3. разглежда предложения, сигнали, жалби и молби във връзка с изпълнение на наказанията и на другите принудителни мерки, предвидени със закон; 4. нарежда писмено на органите по изпълнение на наказанията и на администрацията на местата за изпълнение на другите принудителни мерки да го уведомяват за определени действия, актове и събития.

В конкретния случай съдът намира, че исковата претенция е недопустима. Даването на сведения от страна на служители в Затвора Бургас – инспектор психолог Ж. Янева и ИСДВР на първа група – Ж. Иванов, в хода на извършена проверка по преписка пр. № 2235/2018 год., наблюдавана от Окръжна прокуратура Бургас, не е административна дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗИНЗС, а е в изпълнение на разпоредбите на чл. 145 и чл. 146 от Закона за съдебната власт.

Предвид изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с пар.1 от ЗР на ЗОДОВ, вр. с чл.203, ал.2 от АПК, съдът

                                              

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба на Кавалер Н. – А.Ю.П. - Ахенобарб, Рицар и Лорд при ОЗ – Бургас – І-ва група, ЕГН **********, с адрес за призоваване: Затвора - гр.Бургас, против ГД „ИН“ гр.София, с искане ГД „ИН“ гр.София да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер на 30 000.00 лева за причинени неимуществени вреди в резултат на действията на служители в Затвора Бургас - психолог Ж. Янева и ИСДВР на първа група – Ж. Иванов.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2030 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: