ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2030 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:23 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ С.Д.Н. – гл. специалист в отдел „УКОРС” при Община Бургас, редовно призована, не се явява. За нея юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по иска – Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

         За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Аз съм подал жалба. Поддържам я в частта, че общината няма право да репатрира личния ми автомобил. Обжалвам репатрирането на автомобила и смятам, че не съм нарушил ЗДвП - чл. 94. Поддържам заявените в жалбата претенции за възстановяване от страна на Община Бургас на претендираните имуществени и неимуществени вреди. Да се даде ход на делото в днешно съдебно заседание.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че настоящото производство е процесуално недопустимо. Налице е процесуална пречка за гледането му. Не е спазен регламента с разпоредбата на чл. 149, ал. 1 от АПК – 14-дневен срок за подаване на жалба срещу акта. Това е така, което е видно и от представения по делото акт № 060399, който е разписан от нарушителя на дата 12.09.2014 г., в който е отбелязано, че е установено административно нарушение от административния орган и е наложена ПАМ. Това е доказателство, според което лицето е било уведомено на същия ден, в който е извършено и репатрирането, от който е започнал да тече и срок за обжалване на акта. Този срок е изтекъл на 26.09.2014 г., а няма сведение да е подадена жалба или да е оспорен актът в определения за това преклузивен срок. Затова Ви моля да прекратите производството.

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото следва да бъде даден, тъй като не считам, че е основателно твърдението за просрочване на така наречената жалба и искова молба Видно от АУАН, който е приложен по делото, същият е от 12.09.2014 г., а жалбата е била подадена в ОП „Транспорт” на 15.09.2014 г. – т.е., в законоустановения 14-дневен срок.

 

         Съдът, с оглед становището на страните и по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Д.Г.Д. против ПАМ – преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или упълномощения от него водач, приложена от С.Д.Н. – гл. специалист в отдел „ОК” при Дирекция „УКОРС” - Община Бургас. Към така предявената жалба е заявен и иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с който от страна на жалбоподателя е заявена претенция за обезщетяване на претърпени от същия имуществени вреди в размер на 43.20 лв. (заплатената от него такса за репатриране), както и неимуществени вреди в размер на 300 лв. (преживян от същия психологически стрес), която искова претенция е предявена против Община Бургас.

          

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други писмени доказателства. Описал съм случая в жалбата си, поради което моля, съдът да приеме фактите такива, каквито са описани в жалбата. Искам да допълня само, че пресечката в която съм престоял и паркирал колата до бл. 9 в ж. к. „Лазур” няма пешеходна пътека към парка. Тя е малка пресечка с размер около 2,5 метра, а тротоарът е занемарен. Очертан е само контурът около пътя и има две огромни дървета, които препятстват функцията на тротоара и не могат да минават пешеходци. Години наред съм наблюдавал да паркират автомобили по начина, по който съм паркирал и аз. Никъде в района няма знак забраняващ паркирането. Това е междужилищно пространство и не съм нарушил възможността на предвижване на останалите участници в движението.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка с даденото от жалбоподателя разяснение, представям допълнително още две снимки в по-ярък план на мястото, откъдето е репатриран автомобила. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         ПРОКУРОРЪТ:  Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: От съда желая да отмени акта на Община Бургас и също така да ми бъде възстановена сумата за репатриране, както и да бъда обезщетен за одраскването по автомобила, причинено от преместването. Смятам за неимуществена вреда и начина, по който е извършено самото репатриране, без да е оставено съобщение на мястото, където е било извършено репатрирането. Претендирам обезщетение между 100-300 лв. за претърпения от мен стрес.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че наложената ПАМ е правилна и законосъобразна. Видно от представения и приет доказателствен материал, процесният автомобил е бил паркиран върху тротоарна площ на пресечката на бл. 9, в ж.к. „Лазур” и ясно се вижда, че е заемал целия тротоар, който е предвиден за преминаване на пешеходци, като с това действие нарушителят не само е пречел, но е правел невъзможно преминаването на пешеходци и се е налагало да заобикалят автомобила през градина, която се намира до тротоара или по пътното платно, поради което моля да потвърдите наложената ПАМ като правилна и законосъобразна и да отхвърлите иска по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, като ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ПАМ е наложена обосновано и законосъобразно. Видно от събраните по делото доказателства, паркираното МПС - собственост на ищеца, е било паркирано по тротоарна площ, като липсва знак за паркиране на този тротоар от общината или от друг собственик. От друга страна не е оставено необходимото разстояние между автомобила и крайната част на тротоара, по която следва да минават пешеходците, което е видно от представените фотоси. От представения снимков материал, пешеходците са били принудени да минават през градинката, което представлява административно нарушение.

         Считам, че в случай, че уважите предявения иск, алтернативно считам, че неимуществени вреди не следва да се присъждат, тъй като липсват доказателства в този смисъл за одраскване на автомобил, както и каквито и да е доказателства, че е извършено по време на репатрирането.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: