Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 1201          Година 19.06.2018          Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и девети май две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 202 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на К.Я.Д. ***, Я.Д.А. и В.Д.А. ***, Н.Г.П., П.Д.К. и Г.Д. ***, против изменение на кадастралния регистър за имот с идентификатор 07079.118.346, с което са заличени като собственици наследниците на Я. Н.М. и като единствен собственик на имота е вписан Л.В. Ж.. Жалбоподателите считат, че извършеното изменението на КККР на гр.Бургас относно данните за собственост и собственици на процесния имот е незаконосъобразно, тъй като в случая е налице спор за материално право. Прави искане да се отмени изменението.

Ответникът – Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваната страна Л.В. ***, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваната страна П.Г.П. ***, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Заинтересуваната страна Ж.Г. ***, редовно уведомена, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните, че със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Бургас, в която като собственик на имот с идентификатор 07079.118.346 е записан Я. Н.М..

Със заповед № РД-1272/01.06.2011г. на кмета на община Бургас (л.8 от делото), на основание § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ЗСПЗЗ вр. §4б, ал.1, изр. първо от ПЗР на ЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Я. Н.М. върху поземлен имот с идентификатор 07079.118.346.

С констативен нотариален акт за установяване право на собственост № 134, т.III, рег.№ 6023, дело № 485 от 12.12.2017г. на нотариус с рег.№ 246 на Нотариалната камара (л.27 от делото), е признат Л.В. Ж. за собственик по давностен владение на два недвижими имоти, един от които е имот с идентификатор 07079.118.346, находящ се в землището на гр.Бургас, местност „Каменица“, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих (съгласно§ 4, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 2 837 кв.м., съответстващ на ПИ 11.346 по ПНИ (недействащ).

Със заявление вх.№ 01-399630/15.12.2017г. (л.26 от делото) от Л. *** е поискано нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти по отношение на двата имота.

Във връзка с подаденото заявление и на основание чл.61, ал.1 от АПК с уведомление изх.№ 24-26123/21.12.2017г. (л.25 от делото) са уведомени  К.Я.Д., Я.Д.А., Н.Г.П., П.Д.К., Г.Д.П., Ж.Г.И. и П.Г.П., че по заявление от 21.12.2017г. подадено от Л. Ж. и на основание чл.53а, вр. чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР  е извършено изменение на кадастралния регистър по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.118.346 и 07079.118.216, като по отношение на процесния имот е заличен като собственик Я. Н.М. и е вписан Л.В. Ж..

Уведомлението е получено от лицата на 23.12.2017г., съответно на  28.12.2017г., видно от приложените известия за доставяне (л.19-24 от делото), като направеното изменение е обжалвано с жалба вх.№ 06-7/01.01.2018г., която е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Видно от уведомление изх.№ 24-26123/21.12.2017г. изменението на КР по отношение на имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас е извършено на основание чл.53а, вр. чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР. С изменението е заличен като собственик Я. Н.М. и е вписан Л.В. Ж..

Съгласно чл.53а от ЗКИР, изменението в КК и КР се извършва без издаване на заповед в случаите по чл.52 и чл.53.

Съгласно чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, измененията в КК и КР на недвижимите имоти се извършва при възникване на нови или при промяна на данните, подлежащи на записване. В ал.2 е предвидено, че при наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи, а съгласно ал.3, за измененията по ал.1, т.2 и ал.2 се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица в тридневен срок от извършването им.

В случая за извършеното изменение не е издадена нарочна писмена заповед, но това обстоятелство не води до нищожност или незаконосъобразност на извършеното изменение, доколкото това е изрично предвидена възможност в нормата чл.53а от ЗКИР.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване право на защита на жалбоподателите, доколкото в нормата на чл.53, ал.3 от ЗКИР е предвидено като задължение на административния орган единствено на уведоми заинтересуваните лица за извършеното изменение, което е сторено.

Извършеното изменение е незаконосъобразно, в обжалваната част.

В нормата на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР са предвидени две хипотези за изменение на КК и КР на недвижимите имоти – при възникване на нови данни подлежащи на вписване или при тяхната промяна.

В случая е подадено заявление от Л. Ж. с искане да бъде вписан в КР на недвижимите имоти, като собственик на имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас, към което е приложил документ за собственост – нотариален акт.

Същевременно с представената по делото заповед № 1272/01.06.2011г. на кмета на община Бургас, с приложена към нея скица на имота, е възстановено правото на собственост на наследниците на Я. Н.М. върху поземлен имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас.

Видно от изложеното като собственици на имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас, се легитимират едновременно Л. Ж. и жалбоподателите, като наследници на Я. М.. Доколкото в случая не е налице правоприемство между лицата и всеки от тях се легитимира като собственик на имота с надлежен, актуален документ за собственост е налице спор за материално право, който не може да бъде решен нито от административния орган, нито от съда в настоящото производство. В такъв случай е налице хипотезата на чл.53, ал.2 от ЗКИР и административния орган е длъжен да запише в КР данните на всички лица и техните документи. В този смисъл, правилно Л. Ж. е записан в КР като собственик на имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас, въз основа на представения от него констативен нотариален акт, но в несъответствие с нормата на чл.53, ал.2 от ЗКИР, е заличен като собственик Я. М..

С оглед на изложеното, обжалваното изменение на КР в частта в която е заличен Я. М., като собственик на имот с идентификатор 07079.118.346 от КК на гр.Бургас, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Доколкото той е бил вписан в КР като собственик на имота и извършеното заличаване се отменя, а Л. Ж. законосъобразно е бил вписан също като собственик, то не е необходимо да се връща преписката на административния орган за ново произнасяне.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2, предл.второ от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти по заявление с вх.№ 01-399630/15.12.2017г. подадено от Л.В.Ж., в частта в която като собственик на имот с идентификатор 07079.118.346 по кадастралната карта на гр.Бургас е заличен Я. Н.М.,

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: