ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.04.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 202 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Я.Д., Я.Д.А., В.Д.А., Н.Г.П., П.Д.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

За ОТВЕТНИКА Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.В.Ж. е редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Г.И., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  К.Я.Д., Я.Д.А., В.Д.А., Н.Г. Паршкевова, П.Д.К., Г.Д.П. против действия по изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Бургас, землище „Меден рудник, м.Каменица, одобрена със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, представляващи заличаване на вписването като собственици на поземлен имот с идентификатор 07079.11.346 на наследниците на Я. Н. М. вписването на Л.В.Ж.. Прави се искане да се отмени извършеното заличаване на вписването в кадастралния регистър на жалбоподателите, като собственици и вписването като единствен собственик на имота на Л.В.Ж..

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства във връзка указанията дадени в Определение №217/26.01.2018г.

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства и направени доказателствени искания, в следващо съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателства и делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.05.2018г. от 10.20 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.33часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: