ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 504          Година   23.03.2017         Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретаря

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 202 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.54, ал.5 от АПК.

Образувано е жалба от „Фрукто БГ“ ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур, ***, представлявано от управителя Д.Д. против заповед № 03-РД/65 издадена на 09.01.2017г. от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. С жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна и да се постанови заявлението за кандидатстване да бъде преразгледано в съответствие с нормативната уредба към датата на кандидатстване и спазване на условията по чл.30, ал.11 от Наредба № 20/27.10.2015г. и да бъдат дадени указания за правилното прилагане на Наредбата и Закона.

Ответникът – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие$, редовно уведомен, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

От „Фрукто БГ“ ООД е подадено заявление за подпомагане с ид.№ 02/04/2/0/00277 на 17.12.2015г. (л.22-30 от делото) по подмярка 4.2.“Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с УНР № 02/04/2/0/00277 от 17.12.2015г..

До дружеството е изпратено уведомително писмо изх.№ 01-2600/3030/26.04.2016г. (л.318-322 от делото), за установени липси/нередности на документи, непълноти и неясноти, които са посочени в 21 точки, като им е указано и представянето на допълнителни документи. С писма вх.№ 01-2600/3030/31.08.2016г.и вх.№ 01-2600/3030/22.06.2016г. (л.433 и л.442 от делото) от дружеството са дадени пояснения и са приложени документи.

С уведомително писмо изх.№ 01-2600/6467/24.10.2016г. (л.443 от делото), дружеството е уведомено, че във връзка с обработка на подаденото заявление е необходимо в срок от 3 работни дни от получаване на писмото, да се представят допълнения към приложената оферта на фирма „Съни Билд“ ЕООД, от които да се видни техническите специфики (производител, марка, модел, характеристики и др.) на всяка една от позициите на машините и оборудването. Изпратени са още две уведомителни писма със същия номер и дата (л.445-448 от делото), с първото от които се иска да се представи подробна обосновка за това как са спазени изискванията на чл.30, ал.11 от Наредба № 20/27.10.2015г., а с второто да се представят допълнения към приложената оферта на фирма „Кларео“ ЕООД.

Исканите допълнения и обяснения са представени от дружеството с придружителни писма вх.№ 01-2600/6467#3/01.11.2016г. (л.461 от делото), вх.№ 01-2600/6467#5/01.11.2016г. (л.467-468 от делото) и вх.№ 01-2600/6467#4/01.11.2016г. (л.472 от делото).

Със заповед № 03-РД/65 издадена на 09.01.2017г. от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, в т.І е спряна обработката на заявление за подпомагане с ид.№ 02/04/2/0/00277 от 17.12.2015г. подадено от „Фрукто БГ“ ООД, във връзка със събрани документи и/или информация, които създават съмнения за нередност, като във т.ІІ е разпоредено да бъде удължен срока за обработка на цитираното в т.І заявление за подпомагане с времето до установяване на обстоятелствата от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне. Заповедта е връчена на 12.01.2017г., видно от приложеното известие за доставяне (л.476 от делото) и в срока по чл.197, ал.1 от АПК, във връзка с чл.54 , ал.5 от АПК, е обжалвана с жалба вх.№ 757/25.01.2017г..

В мотивите на заповедта е посочено, че в процес на задължителните контролни проверки са възникнали съмнения относно изкуствено създадени условия при определяне на пазарната цена на закупуваното технологично оборудване за подпомагането за което се кандидатства. При съпоставка на цените за част от оборудването, посочени от фирмата-производител с тези от офертата и договора с „Мибу 17“ ЕООД, е установено, че цените, предложени от избрания доставчик, надвишават значително тези на производителя, което води до възникване на съмнение за изкуствено създадени условия за определяне на пазарна цена на оборудването. Ето защо, не може да бъде отхвърлена напълно възможността кандидата да е представил в ДФ „Земеделие“ три съпоставими оферти с цени на оборудването надвишаващи значително пазарните и по този начин да сключи договор за финансиране на машините и оборудването на завишена цена, като така би могъл да облагодетелства избрания доставчик. За изясняване на фактическите обстоятелства е сигнализирана Дирекция „Противодействие на измамите“ за предприемане на необходимите действия.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваната заповед административния орган е спрял производството на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, във връзка с чл.202 от АПК. Съгласно чл.200 от АПК, съдът се произнася с определение, с което отхвърля жалбата  или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

Заповед № 03-РД/65/09.01.2017г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, е издадено от компетентен орган, с оглед правомощията му по чл.36, ал.5 от Наредба № 20/27.10.2015г., при спазване на установената писмена форма, но в несъответствие с материалните и процесуалните изисквания на закона.

Като правно основание за издаване на заповедта е посочена нормата на чл.20а, ал.2, т.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), в която норма са предвидени правомощията на изпълнителния директор на Разплащателната агенция (РА), да ръководи и организира дейността и́.

Втората посочена правна норма е тази на чл.46, ал.3, т.2 от Наредба № 20/27.10.2015г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. (Наредба № 20/27.10.2015г.). В тази норма е предвидено, че срока за извършване на проверки може да бъде удължен когато са събрани данни и/или документи от които възниква съмнение за нередност - до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при съмнения за престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.      

Видно от изложеното, в нито една от двете посочени правни норми не са предвидени условията при които може да бъде спряна обработката на подаденото заявление и те не биха могли да послужат, като правно основание за издаване на процесната заповед, в частта на разпореденото спиране, поради което следва да се приеме, че процесната заповед не съдържа правните основания за нейното издаване, в противоречие с изискванията на чл.59, ал.2, т.4 от АПК.

Основанията за спиране на обработката на подадените заявления, са предвидени в нормата на чл.36 на Наредба № 20/27.10.2015г., като съгласно ал.1, т.4 в срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием, определен в заповедта по чл.34, РА, одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане. Съгласно ал.4 на чл.36, този срок може да бъде удължен, когато: 1.РА е указала необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи – със срока за представянето; 2.Ако са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства – до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган и 3. при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции – до датата на получаването му. В тези случай, съгласно чл.36, ал.5 от Наредба № 20/27.10.2015г., изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, издава заповед за спиране на производството по обработка на заявлението за подпомагане, която се връчва на кандидата.

Безспорно, в случая не са налице основания за спиране на производството по чл.36, ал.4, т.1 и т.3 от Наредба № 20/27.10.2015г., доколкото изрично в заповедта е посочено, че то е във връзка със събрани документи и/или информация, които създават основания за нередност, тоест спирането е на основание т.2 от посочената разпоредба. За да обоснове наличието на нередност, административния орган е посочил, че са възникнали съмнения относно изкуствено създадени условия при определяне на пазарната цена за закупуваното технологично оборудване за подпомагането за което се кандидатства, но така посочено фактическо основание, не обосновава извода за наличието на нередност, по смисъла на Наредба № 20/27.10.2015г..

Съгласно §1, т.29 от Наредба № 20/27.10.2015г., „нередност“ е всяко нарушение на правото на ЕС или на българското законодателство, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

Съгласно §1, т.12 от Наредба № 20/27.10.2015г., „Изкуствено създадени условия“ е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Съответно в разпоредбата на чл.60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, е предвидено, че без да се засягат специфичните разпоредби, в секторното законодателство в областта на селското стопанство не се дава никакво предимство на физическо или юридическо лице, за които е установено, че условията, необходими за получаване на такива предимства, са създадени изкуствено, в противоречие с целите на това законодателство.

Видно от изложеното, „нередност“ и „Изкуствено създадени условия“, са различни понятия, като при установяването на всяко от тях в Наредба № 20/27.10.2015г. е предвиден различен процесуален ред за действие от страна на административния орган. Както беше посочено, наличието на съмнения за нередност е основание да бъде спряно производството по разглеждане на заявлението за подпомагане. Наличието на съмнения за изкуствено създадени условия е основание след като бъде издадена заповед за пълно или частично финансиране, в сключения договор да бъде предвидено извършването на допълнителни проверки, преди изплащането на финансовата помощ. Това е предвидено в разпоредбите на чл.41 от Наредба № 20/27.10.2015г., като съгласно ал.1, Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – РА, се произнася със заповед за пълно или частично одобрение или отказ за финансиране на заявлението за подпомагане, а съгласно ал.2, в срок 15 календарни дни от получаване на заповедта за пълно или частично одобрение за финансиране на заявлението за подпомагане кандидатът има право да подпише договор за предоставяне на финансовата помощ. Съответно, съгласно ал.4, на същата правна норма, когато при обработката на заявлението за подпомагане бъдат установени съмнения за изкуствено създадени условия, в договора по ал.2 се предвижда извършване на допълнителни проверки преди изплащане на финансовата помощ.

С оглед на предвидената от законодателя различна правна уредба, при съмнения за наличието на нередност и за изкуствено създадени условия, то изкуствено създадени условия не биха могло да се третират, като нередност по смисъла на Наредба № 20/257.10.2015г., поради което в случая не са налице основанията по чл.36, ал.4, т.2 от Наредба № 20/257.10.2015г., за спиране на обработката на заявлението, подадено от жалбоподателя. След като не са налице предвидените от законодателя материалноправни предпоставки за издаване на обжалваната заповед, тя се явява незаконосъобразна по смисъла на чл.146, т.4 от АПК и  следва да бъде отменена, а преписката върната на административния орган за разглеждане на заявлението по същество.

В настоящото съдебно производство, доколкото предмет на обжалване е законосъобразността на акта, с които е спряно административното производството по подаденото от жалбоподателя заявление за подпомагане, съдът не разполага с правомощия да дава указания по какъв ред следва да се произнесе административния орган. Преценката по кой ред и по какъв начин да се произнесе е на административния орган, като тази преценка подлежи на съдебен контрол, при евентуалното обжалване на постановения краен административен акт.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.1 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените по делото разноски за заплатена държавна такса в размер на 50,00 лева. Разноски за адвокатско възнаграждение не следва да се присъждат, доколкото по делото липсват доказателства за действително направени такива.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.200, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ заповед № 03-РД/65 издадена на 09.01.2017г. от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, за продължаване на административното производството и произнасяне по заявление за подпомагане с ид.№ 02/04/2/0/00277 на 17.12.2015г. подадено от „Фрукто БГ“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур, ***.

ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати в полза на „Фрукто БГ“ ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.“Лазур, ***, разноски по делото в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните, участващи в административното производство, с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: