О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 389                   Година 12.02.2015            Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 202 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Образувано е по жалба на С.Н.Г. *** против решение № 94-01-226/1/12.01.2015г. на Директора на Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94-01-226/06.01.2015г. срещу акт за установяване на задължения по декларация № АУ 006470/05.09.2014г. издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас. Прави искане да се отмени решението, с което жалбата е оставена без разглеждане и да се разгледа въпроса по същество, като се отмени АУЗД.

Ответникът - Директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, представя административната преписка по издаване на оспореното решение и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.147 ал.3 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съгласно чл.4, ал.3 от ЗМДТ в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а ал.5 кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

Съгласно чл.144 от ДОПК, по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

В нормата на чл.152, ал.1 от ДОПК, законодателят е предвидил, че ревизионния акт може да се обжалва в 14 – дневен срок от връчването му, като съгласно чл.147 от ДОПК когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му.

Акт за установяване на задължения по декларация № 006470/05.09.2014г. е издаден от главен експерт в Дирекция „МПДТР” при Община Бургас, на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, като съгласно ал.4 на чл.107 от ДОПК, той може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му, пред директора на териториалната дирекция, в случая ръководителят на звеното за местни приходи в Община Бургас. Актът е връчен по реда на чл.32 от ДОПК и е обжалван по административен ред с жалба вх.94-01-226/06.01.2015г., като с процесното решение, на основание чл.147, ал.1 от ДОПК, жалбата е оставена без разглеждане, като е приета за просрочена.

Правилно е прието от решаващият орган, че подадената срещу АУЗД  № 006470/05.09.2014г. жалба е просрочена, по следните съображения:

Съгласно чл.32 от ДОПК, връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни. Обстоятелствата по ал.1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на адреса за кореспонденция. Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в териториалната дирекция и се публикува в Интернет. Заедно с поставяне на съобщението органът по приходите изпраща и писмо с обратна разписка, както и електронно съобщение, в случай че лицето е посочило електронен адрес. В случай че лицето не се яви до изтичането на 14-дневен срок от поставянето на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята за редовно връчен. Датите на поставяне и сваляне на съобщението се отбелязват от органа по приходите върху самото съобщение.

Описаната процедура по уведомяването на жалбоподателката е спазена. Извършени са две посещения на адреса за кореспонденция на Г. с интервала, посочен в закона, за които са съставени констативен протокол № 006400/16.10.2014г. и констативен протокол № 006624/11.11.2014г. Поставено е съобщение по чл.32 от ДОПК с №6473/14.11.2014г. на специално предвидено място в общината, като е публикувано и съобщение на Интернет – страницата. По делото е приложена и покана № 6473/14.11.2014г. адресирана до С.Г. с която, последната е уведомена, че в 7-дневен срок от получаването и́, следва да се яви в Община Бургас. Видно от известие за доставяне PS 8000019O35V, поканата е върната с отбелязване – непотърсена.

В случая, жалбоподателката Г. е надлежно уведомена за издадения АУЗД по реда на чл.32 от ДОПК и предвид факта, че съобщение №6473/14.11.2014г. е свалено от отреденото за това табло на община Бургас на 01.12.2014г., то това е датата на която следва да се приеме, че акта е редовно връчен и 14-дневния срок за неговото обжалване изтича на 15.12.2014г..

Жалбата е депозирана пред административния орган на 06.01.2015г., тоест след изтичане на предвидения от законодателя срок и към който момент акта за установяване на задължения по декларация е влязъл в сила и правото на лицето да го обжалва е погасено. Този срок е преклузивен, за него се следи служебно и искане направено след изтичането му се явява процесуално недопустимо и правилно административния орган го е оставил без разглеждане.

С оглед на изложеното жалбата на С.Н.Г. против решение № 94-01-226/1/12.01.2015г. на Директора на Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Предмет на настоящото производство е единствено волеизявлението на горестоящия административен орган, с което жалбата  против АУЗД № АУ 006470/05.09.2014г. е оставена без разглеждане, с оглед на което съдът не следва да се произнася по направените от жалбоподателката възражения относно законосъобразността на издадения АУЗД №6473/05.09.2014г.

Настоящото определение по своя характер е определение, постановено по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за прекратяване на производството по административно обжалване, образувано по жалба срещу данъчен акт, поради което с оглед нормата на чл.88, ал.3 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, то не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Г. *** против решение № 94-01-226/1/12.01.2015г. на Директора на Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: