ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,09.04.                                                                                  град  Бургас АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети април                                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 202 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.К.К., редовно уведомен, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.К.К., редовно уведомена, не се явява.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ главен архитект на община Сунгурларе- К.Я., редовно уведомен, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Шавле”ЕООД, редовно уведомен, не се явява.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата във вида, в който съм я подала.

Представям доказателства, с препис за другата страна, а именно предложението, което е направено на моите доверители, заедно със скицата по този начин да бъде изградено в имота и какво да бъде изградено на тази ограда и извадка от общия план.

 

ОТВЕТНИКЪТ гл. арх. Я.: Жалбата да бъде отхвърлена като немотивирана. Представих становище, както беше изискано от съда, приложено по делото, което поддържам изцяло.

Като административно лице съм запознат със случая. Това наистина е намерение на собственика на „Шавле” ЕООД с бъдеща застройка на двора. В момента този имот е празен, неограден, няма приложена регулация, тоест няма забити колчета. Това е намерение на собственика да изгради двуетажна жилищна сграда в основното застрояване. Има намерение или имаше намерение, не знам вече, за изграждане на лятна кухня и гараж по южната граница на своя имот, разбира се спазвайки законовата наредба действаща в момента. Понеже има допълващо застрояване - гараж и лятна кухня на южната граница на имота на „Шавле”ЕООД, съответно това е северната граница на оспорващите - жалбоподателите, предварително искаше да има съгласие от двете страни и да улесни процедурата, което е възможно и по закон. Понеже колегата отсъстваше, аз като главен архитект мога да провеждам такива разговори, обясних намеренията на жалбоподателите на съседа им. Разбрах, че те няма да са съгласни и няма да подпишат декларация, че са съгласни да се извърши това строителство, като съм уведомил за резултата от разговора собственика на „Шавле”ЕООД. Тогава той поиска да бъде дадена виза за външна ограда съгласно чл.48, ал. 4 от ЗУТ, което аз като главен архитект му я издадох, но процедурата дава възможност за обжалване на тази виза. От моята практика като главен архитект и от 20-те години като практикуващ свободна професия мисля, че тази възможност ще отпадне при бъдеща корекция на ЗУТ, тъй като е безпредметно да бъдат обжалвани тези намерения, само се протака процедурата.

Няма да соча доказателства. Те са посочени в становището ми.

 

АДВОКАТ А.: Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, с въпроси които съм формулирала в нарочна писмена молба, която представям с препис за другата страна. С експертизата ще докажем, че не става въпрос за ограда, а подпорна стена, която е 1,80м. на съществуваща сграда, с което така издадената виза е в противоречие с изискванията на ЗУТ.

 

ОТВЕТНИКЪТ гл.арх. Я.: Подпорната стена може да изпълнява ролята на ограда. Не виждам смисъл в предложената експертиза. Случаят е пределно ясен, но законът е  такъв, че предвижда обжалване и протакане по административен ред.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адвокат А., пълномощник на жалбоподателите, в нарочна молба.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да постави въпроси към съдебно-техническата експертиза.

 

Експертизата да се ИЗВЪРШИ от вещото лице Т.Ч., при внасяне на депозит от 200 лева, платими от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2014 година от 14.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: