Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              20.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 202 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.П.К., ЕГН **********,***, пл. ”Тройката” № 4 против Решение № 18/10.01.2012г., постановено по НАХД № 3473/2011г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 85/18.07.2011г., издадено от Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на жалбаподателя е наложено административно наказание глоба в размер от 50 (петдесет) лева. От касационната инстанция се иска отмяна на оспореното решение като незаконосъобразно поради липса на задължителни реквизити в наказателното постановление, необсъдени от първата инстанция и неизяснена фактическа обстановка. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като иска от съда да отмени обжалваното решение като немотивирано и неправилно.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на М.П.К. против наказателно постановление № 85/18.07.2011г., издадено от Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от ЗГР и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на жалбаподателя е била наложено административно наказание глоба в размер от 50 лева.  Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателката са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Възраженията на касатора относно липсата на задължителни реквизити на съставения АУАН № 85/02.06.2011г. и обжалваното НП № 85/18.07.2011г. е неоснователно. В касационната жалба са посочва, че не са спазени изискванията на чл. 42, ал. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН за вписване на датата на извършеното нарушение. Съдът счита, че в настоящия казус този пропуск не води до съществено нарушение на процесуалните права, тъй като същата може да се установи от мотивите на първоинстанционния съд. Безспорно от фактическата обстановка се установява, че на 13.04.2011г. административният орган е извършил проверка на адреса в гр. Бургас в дома на К.. Жалбоподателката е дала сведение, приложено по делото, в което заявил, че през месец октомври на 2010 г. е отишъл лично до село Габър и лично е попълнил адресна карта за промяна на адреса по местоживеене и го е внесъл в кметството. Твърди, че не притежава собствен имот в селото. Жалбоподателката е предупредена устно от проверяващият полицейски инспектор за отговорността й по реда на чл. 99, ал. 1 от ЗГР. На 02.06.2011г. е извършена нова проверка, като е установено безспорно, че К. продължава да живее и пребивава постоянно в гр.Бургас по постоянния си адрес.

 При извършена проверка по настоящ адрес в село Габър безспорно е установено, че при няколкократни посещения лицето не било открито да живее в имота, като са събрани допълнителни доказателства в тази насока. При извършена на 13.04.2011 год. проверка в дома на касатора в ж.к. „Меден рудник” е установено, че лицето живее на този адрес, а не на адреса в с. Габър. Именно по тази причина е била предупреден от полицейските служители, че следва да заяви промяна в настоящия си адрес, а именно да заяви като настоящ адреса в ж.к. „Меден рудник”. При извършена на 02.06.2011г. проверка е установено, че лицето не е изпълнило задължението си, независимо от факта, че продължава да живее на адреса си в ж.к. „Меден рудник”. Именно тази дата – 02.06.2011 год. е посочена в наказателното постановление, като дата на извършване на нарушението. Безспорно, към 02.06.2011 год. е изтекъл 30 дневния срок по чл. 99, ал. 1 от ЗГР, считано от датата на установяване на лицето на адреса – 13.04.2011 год. Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗАНН наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Дори да се приеме, че АУАН съдържа нередовност поради липса на отбелязване на датата на нарушението, издаденото наказателно постановление е редовно.

Не е налице и другата незаконосъобразност на оспореното решение – неизясняване на фактическата обстановка в частта дали жалбоподателката наистина пребивава в с. Габър. Касационния съдебен състав намира, че районния съд е изяснил този въпрос, като подробно е изследвал действията на административния орган за установяването на факта, че К. ***.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18/10.01.2012г., постановено по НАХД № 3473/2011г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 85/18.07.2011г., издадено от Началника на ІV-то РУП при ОД на МВР Бургас, с което за нарушение на чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и на основание чл. 116, ал. 2 от ЗГР на жалбаподателя е наложено административно наказание глоба в размер от 50 (петдесет) лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                  2.