РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 21 март 2011 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ХV-ти състав,

в публично заседание на 24 февруари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:      1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 202 по описа за 2011 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Регионална ветеринарномедицинска служба - Бургас против Решение № 947/21.12.2010год., постановено по НАХД 731/2009год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено НП № 96/30.08.2010год., издадено от Директор на РВМС – Бургас, с което, на П.И.К., за нарушение на чл.12 от ЗХ и на основание чл.42, ал.1 от ЗХ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500 лв.

 Като касационни отменителни основания се сочат неправилност на съдебния акт и постановяването му в нарушение на закона. Касаторът възразява, че административнонаказателната отговорност на лицето е ангажирана именно защото самото то е посочило себе си като собственик на предлаганата за продажба риба. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди издаденото НП.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява. Представя писмено становище, в което поддържа подадената жалба.

Ответникът по касация чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас счита жалбата за основателна и дава становище за отмяна на съдебното решение.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо, но е постановено в отклонение от нормите на материалния закон.

С процесното НП на П.К. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.12 от ЗХ, съгласно който производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които отговорят на определени условия. Безспорно установено по делото е, че на процесната дата - 16.08.2010 год. е била извършвана продажба на риба в нерегистриран обект по реда на горе посочената разпоредба, представляващ каравана, снабдена с хладилни витрини. От данните по делото се установява, че при извършената проверка от контролните органи, именно санкционираното лице П.К. е представил себе си като собственик на предлаганата за продажба риба. При тези данни, единствено възможния и обоснован извод е, че именно той е лицето, което търгува с тази стока и не представя удостоверение за регистрация на обекта, в който се извършва търговията. Обстоятелството, че друг субект е подал заявление за регистрация не променя горния извод, тъй като е видно, че представителят на ЕТ “Вили – Величка Кръстева”, е подал заявление с вх.№ 2836/09.08. 2010г. за регистрация на транспортно средство „Мерцедес Бенц 410” за превозване на риба, а не за търговия с риба в този обект. Изрично е подадено друго заявление от същия този търговец за продажба на риба, но той е с местонахождение в конкретно посочен поземлен имот. Ето защо, като са се позовали на обясненията на санкционираното лице, че именно  той е собственик на тази стока, законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. 

Забраната за производство и търговия с храни в нерегистриран по ЗХ обект обхваща, както юридическите лица и ЕТ, така и физическите лица, съгл.  чл. 42 от ЗХ. Съгласно § 1, т.61 от ДР на ЗХ "Търговец на храни" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 60 - "Търговия" - процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.

На основание изложените по-горе мотиви, съдебното решение следва да бъде отменено, като вместо него се постанови съдебен акт, с който се потвърди издаденото наказателно постановление, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 947/21.12.2010год., постановено по НАХД №731/2009год. по описа на Районен съд – Несебър.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 96/30.08.2010 год. на директора на РВМС – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.